[E-Book] é Free Download ½ Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri : by İhsan Oktay Anar ✓

Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri By İhsan Oktay Anar,

 • Title: Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri
 • Author: İhsan Oktay Anar
 • ISBN: 9789754706484
 • Page: 359
 • Format: Paperback
 • Cesaretini toplad ktan sonra bu kitab al p inceleyen Apt lzeyyat, onun D nya Tarihi adl bir eser oldu unu g rd Bir kitaptaki metafizik uykusundan uyanan hayalet, ayn uykuyu bir ba ka kitapta s rd rmeyi uygun g rm olmal yd Atlatt onca vartadan sonra harap ve bitap d m olan Apt lzeyyat, o s cak odada d e ine k vr larak s zd vakit, r yas nda kendisini t pk Cesaretini toplad ktan sonra bu kitab al p inceleyen Apt lzeyyat, onun D nya Tarihi adl bir eser oldu unu g rd Bir kitaptaki metafizik uykusundan uyanan hayalet, ayn uykuyu bir ba ka kitapta s rd rmeyi uygun g rm olmal yd Atlatt onca vartadan sonra harap ve bitap d m olan Apt lzeyyat, o s cak odada d e ine k vr larak s zd vakit, r yas nda kendisini t pk o hayalet gibi D nya Tarihi i inde, ama a bir kitap kurdu olarak g rd Daha ilk sayfan n zerinde, iri puntolu, yasak meyva kelimesini s rarak yemeye ba lad kinci sayfada, d n azab n tatt Mesih in eti ni yedi, O nun kan n n lezzetine vard Veba y , Sava lar , Felaketler i ve dahabir nicesini ge tikten sonra son sayfaya geldi Bir sapiens olarak art k kozas n rebilirdi Kozan n i indeki Minerva n n karanl nda kurtulu unu bekledi Zaman geldi inde, tatt her g zellikle kanatlar s sl bir kelebek olarak karanl ktan a kt art k cennete u abilirdi.
  Efr siy b n Hik yeleri Cesaretini toplad ktan sonra bu kitab al p inceleyen Apt lzeyyat onun D nya Tarihi adl bir eser oldu unu g rd Bir kitaptaki metafizik uykusundan uyanan hayalet ayn uykuyu bir ba ka kitapta s rd rmey

  One thought on “Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri”

  1. hsan Oktay Anar kendine has slubu ile gene kalemini konu turmu.Bence T rk eyi en iyi kullanan yazarlar m zdan biri Hikayeler birka d nda olduk a s r kleyici ve ilgin.2 er korku,din,a k,cennet temal hikayeden olu uyor.En sevdi im hikayeler Ezine canavar ,D nya tarihi ve G kten gelen ocuk superman in hikayesini Anar n hayal g c ile bamba ka bir ekilde okuyoruz.En e lendi im hikaye buydu irkinli i g renler irkindir belki, hem d nyay korku duygusuyla de il, g zellikle tan yorum Benim ona bakt m gibi [...]

  2. Bu kitab n bende ilgin bir hikayesi vard r ve yeri ayr d r ok korktu um, hatta lece imi bile akl mdan ge irdi im bir anda, tamamen alakas z bir ortamda, yan mdaki tek kitapt Efrasiyab n Hikayeleri ve antama al rken kitab n konusu hakk nda pek bir fikrim yoktu a k as Sadece daha nceden Puslu K talar Atlas n okuyup sevdi im i in yan ma alm t m kitab Ya ad m korku ve panik an nda, dikkatimi da tmak i in kitab elime ald mda okudu um ilk c mle l m n so uk nefesini ensemde hissediyorum gibi bir eydi K [...]

  3. Kavu unca me k, kavu amay nca a k oldu unu s ylerler Sevgisini kalbinde ta d s rece, herkes ona kavu mu demektir bana g re Ge en yaz okudu um zengin mi zengin kelimeleriyle , verdi i tarihi bilgileriyle, bana gizemli bir d nya sunan bu kitab ok sevmi tim.Kitab n konusuna gelince Seninle , verdi i zevk d nda hi bir amac , kural ve art olmayan bir oyun oynayaca z, bir konu se ip , birbirimize hikayeler anlataca z Her hikayen i in , senin bir saat ya amana izin verece im diyor l m mele i te kitap b [...]

  4. Efrasiyab n Hikayeleri ni Amat n hemen ard ndan okudum, arada ok bariz bir slup fark var Amat okumak ne kadar zor olduysa Efrasiyab okumak o kadar kolay oldu Okumas daha kolay ve sembollerin bu sefer dini olgulardan daha ok pop ler k lt r ile ilgili olmas ve dilinin biraz daha basit tutulmas san r m buradaki nemli etkenlerden.Konunun hemen ba nda kar m za l m k yor ve zaman gelen insanlar n can n almak i in yanlar na gidiyor lk gitti i karakter ile konu urken, karakter kendisine ans tan mas n is [...]

  5. Bu kitap bende hep budist imam ile hat rlanacak ve ne zaman akl ma gelse y z mde bir g l mseme olu acakt r.

  6. Galiz Kahraman, Yedinci G n, Suskunlar ve Amat tan sonra okudu um be inci hsan Oktay Anar roman olan Efr siy b n Hik yeleri, okudu um bu be kitap aras nda en zahmetsiz t ketti im kitap oldu Yazar n slubunu olabildi i l de z msememin de bu durumdaki katk s yads namaz Lakin, i e i e ge mi pek ok hikayenin d taki lineer ak i ine g zelce yedirilmesi ve egzotik kelimelerin kullan m n n azami l de tutulmas bu kitab n ister istemez en be endim hsan kitab haline gelmesini sa lad SPO LER De inmeden ge em [...]

  7. Bu kitab hsan Oktay Anar de il de ba ka biri yazsayd daha ok be enirdim Ancak Anar n o muhte em diline al t ktan sonra bu kitap ok basit geldi inde ok g zel hikayeler var ama ok k t leri de var Kitapta en sevdi im k s mlar l m ile Cezzar Dede nin konu malar yd Ayr ca buradan l m e M k l durumda oldu um i in s ylemiyorum ama, yine de delikanl birine benziyorsun Yeminler olsun samimiyim Vade gelmi , m r bitmi can, hayat, b t n bunlar fasa fiso diyen abiye sayg lar m sunuyorum.

  8. hsan Oktay Anar n Puslu K talar Atlas ndan sonra okudu um ikinci kitab Efrasiyab n Hikayeleri.Okumaktan yine b y k keyif ald m okurken de bir yandan yazar n d nya g rg s ne, lke g zlemlerine ve T rk esine hayran kald m.

  9. Yaz l r ama bu kadar g zel mi yaz l r ger ekten, her eserini okudu umda kendimden ge iyorum ba ka d nyalara ge iyor oralarda var oluyorum Bence ihsanoktayanar 21 y zy la ok ama ok fazla gelmi belki de 22, 23, 24 veyahut bundan sonraki y zy llarda kendisinin ok farkl an laca na ve bug n n bizlerinde okumayanlar n sonsuz alemde dizlerini d veceklerine emin oldu um bir kalemdir ok net Okudu um nc eseri efrasiyab nhikayeleri nde de zihnine, hayal g c ne, felsefesine, edebiyat na bir kez daha hayran [...]

  10. Yorum yapmak istiyorum ama yorgun ve hastayken kafam toparlayam yorum Kitab tan y p anlad k a daha ok sevdim Ba larda ok y zeysel gelmi ti hsan Oktay Anar a g re ama zamanla, okuduk a derinle ti benim i in Yine hayal g c ok y ksek bir kitap ama anlat lan yk ler yer yer fazla detayl geldi Masallardan ve ok bilinen kahramanlar n hikayelerinden de ilham alm anla lan S perman yorumu bi harikaydi

  11. l m ve Cezzar Dede aralar nda ge en konu malara bay ld m Fakat aradaki hikayeleri okurken ok s k ld m K sa hikaye okumay nedense hi mi hi sevmiyorum.

  12. Efrasiyab n Hikayeleri, i inde farkl temalardan farkl hikayeler bar nd ran, kimi hikayede korkutan, kiminde g ld ren, kimindeyse h z nlendiren bir kitap Puslu K talar Atlas ve Kitab l Hiyel den fark bence daha masals olmas , zellikle de sonunun Ayr ca didaktik olma zelli i de daha bask n bana g re Bununla birlikte di er iki roman kadar etkileyici, ak lda yer edici bir kurguya sahip.

  13. Kitab n ana kurgusu g zel ancak i inde anlat lan hikayeler hem ok s radan hemde ok basitti.Spoliler i erir.Ana kurgusundan kas t l m n yery z nde milletin ensesine so uk a f r p onun can n almas gibi Daha sonra can n alaca Dede ile s rekli hikaye anlatmas ve arad hedef Uzun hsan yani asl nda ilk iki kitab nda oldu u gibi yazar n kendisi Yazar kendisini kitaba koyup l m n kendisini aramas , yazar n ismi her kt nda tebess m ettiriyor.Ancak kitap o kadar basit de il Mesela l m ile Kabaday kar la t [...]

  14. kavu amay nca a k, kavu unca me k olur bir de, g l mseyen herkes cennete bak yordur bu iki c mleyi hat rama i ledim hayat m n zorlu d nemecinde.Anar n Puslu K talar Atlas ndan sonra b y k bir keyifle ve zenle okudu um kitab d r Efrasiyab n Hikayeleri yleki ok d ncelere dald m, hayaller kurdum ve kelimelerdeki ahenk ve zarafetin i inde adeta ruhum dinlendi Bu kitab zmir yolunda otob ste, Alsancak Tepecik Hastanesinin koridorlar nda, zmir otellerinde, Antalya u a nda ve en nihayet kendi yata mda o [...]

  15. Keyifle okudum Bir hikayeden di er hikayeye ne zaman ge ti imin fark na bile varamadan, son derece s r kleyici bir ekilde okudum Zann mca ger ekten ince d n l p, s k kurgulanm hikayelerde, do u bat sentezi ile melez bir tarz yarat ld ve bunun da gayet ba ar l oldu u ortada 20 y zy ldan sonra Bat anlat lar nda pop larite anlam nda doruk noktaya ula an vampir, kurt adam, kont drakula gibi genellikle gotik tarzda i lenen fig rlerin, bu kitapta tamamen yerlile tirip, fantastik boyutta u noktalara ka [...]

  16. hsan Oktay okumak biraz zordur ya da bana yle gelir Vaktinin bol, keyfinin de yerinde olmas gerek ki, kitaptan ba ka d necek eyin, kitaba dalmaktan ba ka aren kalmas n te ben de yle yapt m ve hatta bir cumartesi g n elime ald m bu b y l kitab neden daha nce okumam m diye hay fland m Kitab n n ad n n n Efrasiyab n hikayeleri oldu una bakmay n, hikaye de il masald r okuyacaklar n z inde Kaf Da bile var, daha ne olsun l m n Cezzar Dede nin can n almadan nce ona birer hikayelik daha s re tan mas yla [...]

  17. l m bozulmu tu nk ona g re bir ruhu kas p kavuran f rt nalar n dinmesi, dugusuzluk ve kay ts zl kla sonu lan rd Bu yetmiyormu gibi ihtiyar, s zlerine unu ekledi Zaten cennet de budur Sanki beklemedi i bir ey daha i iten l m n dikkatle bakt ihtiyar, u son s z s ylemeden edemedi ve g l mseyen herkes cennete bak yor demektir Bunun zerine l m, bin y llardan sonra ilk kez yutkundu.

  18. daha nce okudu um Anar kitaplar ndan kat kat k t yd yahu Yazar n yk c l , dili yine iyi ama anlatt eyler ok t rt Bana sanki bu minik hikayelere roman olarak ba lam ama bir t rl devam n getirememi de elindeki yar m yk lere bir er eve izip, s sleyip kitap haline getirmi gibi geldi.Bir de d nya ap nda bilinen iki hikayeyi kendisine g re yorumlay p yazmas enteresan olmu Ben genel olarak sevemedim.

  19. For some reason i always tend to compare his books with Suskunlar as it was the first Ihsan Oktay Anar book i ve read In my opinion It d be a better set up if the author just presented the stories and keep the filler stuff old guy and the angel of death incompetently following a guy through a city out of the book Some of the stories were compelling but some were morbidly boring.

  20. bakra taki suyun sath nda kendi aksini g rm t suyu de il, sanki kendi aksini i en adam, b t n ilmini unutmu , ama sonu ta kendini bilmi ti bu ise onun bilmesi gereken, zaten yegane eydi.

  21. hsan Oktay Anar Ger ek nedir sorusunu okurlar n pe ine takarak ar yor Bu kitab n ayr ca sevdim nk Anar n anlat c l k zerine d ncelerine de rastl yoruz burada Ger ekten de tan t mlar nda dendi i gibi bir g ndermeler yazar olarak Anar, e er at flar zebiliyorsan z dima n z zevkten zevke at yor D n t rd masallar, basit olarak kar m za kan karakter zelliklerinin sonraki kitaplarda geni letilerek kar m za kmas , karakter isimlerinin ortakl ve elbette kendini katmas b t n eserlerinde ba lant var hissi [...]

  22. K yaslayaca m hi d nemezdim ancak yazar n Puslu K talar Atlas kadar hikayesi sar yor Tavsiye ederim Amat, Kitab l Hiyel ve Galiz Kahramandan g zle g r l r bir fark var.

  23. Her insan bilmedi i eyden korkar Korkusunu yenmek i in bilmek ister Fakat bilmesi i in aramas gerekir te, din bu aray de il midir Bununla birlikte, e er insan bir eyi ar yorsa, onu bulmu ve ona kavu mu da de ildir Kavu amad eye eri mek i in can atar Eh, bu da a kt r i te K sacas , yolumuzu a rm de iliz Korkudan aray a, aray tan ise a ka ge tik Hikayeleri anlat rken elimizde olmadan se ti imiz sl ba bak l rsa, daha nce ge ti imiz yerlerden tekrar ge mi bulundu umuz kesin nk bu duyguya da ok a ina [...]

  24. Puslu K tlar Atlas ndan sonra bu kitap beni fazla sarmad i in 1 haftad r kitaba ara vermi tim,s rf bitsin diye yeniden okumaya ba lay p bitirdim ncelikle Puslu K talar Atlas nda oldu u gibi bu kitapta Osmanl ca kelimeler bulunmuyor bu y zden hayalk r kl na u rad m.Kitapta hikayeler aras ndaki konu malara ok az yer verilmi ,bu ara konu malar hsan Oktay Anar n tarz n en ok yans tan yerler oldu u i in en sevdi im yerler de buras oldu.Hikayelere gelecek olursam Bir Hac Ziyareti ,Puslu Kitalar Atlas [...]

  25. Cennet isimleri ta yan mahalleleri gezerken l m ve Cezzar dedemiz, san r m h l diliyle cenneti dola rlarken, bir yandan da k l diliyle anlatt klar hikayelerde cenneti bir ocuk masumiyetinde seyrederler.Bu noktaya gelinceye kadar anlat lan hikayelerle de yolda belirlemi olduklar konuyla alakal veya alakas z, beklenmedik ve abs rt sonlar yaparlar hsan Oktay Anar n o sevdi im slubu, olaylar hikaye edi tarz , ve ba na buyruk ama zekice olay rg s ile dolu bir kitap olmu Tan d k yk ve ki ilere de yeni [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *