UNLIMITED KINDLE ☆ Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi - by Ayfer Tunç

Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi By Ayfer Tunç,

 • Title: Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi
 • Author: Ayfer Tunç
 • ISBN: 9789750722127
 • Page: 321
 • Format: Paperback
 • Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlat lan K sa Tarihi, inan lmaz bir h zda seyreden, durmadan kendini o altarak geli en bir roman Mek n ve zaman s n r tan mayan, bir ucu 19 y zy lda, bir ucu g n m zde, yaz nsal bir T rkiye panoramas a rt c bir yk n n bitti inin san ld yerde, okuru olmad k bir yk yle yeniden afallatan bir insan manzaralar kitab.Bir M ninizBir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlat lan K sa Tarihi, inan lmaz bir h zda seyreden, durmadan kendini o altarak geli en bir roman Mek n ve zaman s n r tan mayan, bir ucu 19 y zy lda, bir ucu g n m zde, yaz nsal bir T rkiye panoramas a rt c bir yk n n bitti inin san ld yerde, okuru olmad k bir yk yle yeniden afallatan bir insan manzaralar kitab.Bir M niniz Yoksa Annemler Size Gelecek adl k lt kitab n yazar Ayfer Tun , bu kez, Karadeniz in k k bir kentinde denize s rt n d nm bir ak l hastanesinden yola karak, ak llara durgunluk veren ki ilerin ya am zincirlerinden m thi e lenceli bir roman r yor Yalan Yanl , yakla k y z y ll k bir kesitte, siyasal ve toplumsal d n m noktalar n n insanlar n ya amlar nda b rakt izleri s r yor.Yalan Yanl soluk solu a okurken, T rkiye nin b t n hallerini ya ayacak, belki de insanl n ortak hik yesiyle y z y ze geleceksiniz.
  Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlat lan K sa Tarihi Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlat lan K sa Tarihi inan lmaz bir h zda seyreden durmadan kendini o altarak geli en bir roman Mek n ve zaman s n r tan mayan bir ucu y zy lda bir ucu g n m zde

  One thought on “Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi”

  1. yurdum insanlar n n kendileri i in ya arken birbirlerine olan etkileriyle bir memleketi nas l t marhaneye d nd rd kleri zerine satirik ve c mb l bir g zel roman.

  2. Ayfer Tun la bu kitap sayesinde tan t m ve kendisinin olduk a sayg de er bir yazar oldu u fikrine sahip oldum nk bu kitab nda yazar n ok g l bir anlat m ve al lm n d nda, bamba ka bir tarz var Karnavalesk deniyormu san r m bu tarza Ger ek zamanl d nd m zde kitab n ba yla sonu aras nda neredeyse hi bir ey olmuyor Ancak 515 sayfa boyunca o kadar ok hikaye reniyorsunuz ki kitap bitti inde hi bir olay olmasa da siz ok fazla ey ya am gibi hissediyorsunuz Saymad m ama san r m 20 kadar ehirde ge en ola [...]

  3. Nefis Hakikaten nefis Onlarca karakter, onlarca hikaye nk buras T rkiye Bir deliler evi T m bu hikaye ve karakterlerin zaman, mekan ve ba lant matemati ini tutturmak bile muazzam bir ba ar yken tek nefeste, hi es vermeden, 515 sayfada her birini anlatmak, stelik ilerledik e bunca hikayeden sonra acaba kendini tekrar eder de ritm d er mi derken tersine daha da renklenen bir hikaye ve atmosfer zenginli ine kavu mak Dedi im gibi kitab n ikinci yar s ndaki hikaye ve karakterlerin derinli i beni ok d [...]

  4. Yalan Yanl , tarif etmesi zor, devasa bir hikayeler yuma ndan olu uyor Birbirine hi umulmad k noktalarda, rastgele ve b y leyici bir bi imde de en hayatlar , bir deliler evini merkez alarak anlat yor Ayfer Tun , inan lmaz derecede karma k bir kurguyu, say lar y z ge en karakterin hikayelerini tek tek, arp c bir bi imde vermeyi ba ar yor Ancak usta bir yazar n alt ndan kalkabilece i bir ey bu.Kitapta anlat lan her ey ger ek olabilirdi O kadar detayl ama gereksiz detaylar de il, anlat ya ve karakt [...]

  5. rahatl kla unu s yleyebilirim hayat mda okudu um en g zel kitaplardan biri, bir deliler evinin yalan yanl anlat lan k sa tarihi e er bu roman ayfer tun de il, avrupal veya amerikal bir yazar yazm olsa yer yerinden oynard iki g nden fazla ara verdi inizde okur olarak sizin bile baz karakterleri hat rlamakta zorlanaca n z kadar derin olay rg s n ve say s z karakteri ayfer tun yaratmakla kalmam , muhte em bir bi imde birbirine ba lam , hepsini d n p dola p karadeniz in k y s ndaki bir ehrin ak l ha [...]

  6. indeki onlarca karaktere, farkl mekanlarda ve zamanlarda ge en hikayelere, neredeyse 500 sayfadan olu an yap s na bak p da sak n geri durmay n Bu kitap o kadar b y l ki neredeyse soluksuz okuyorsunuz Asl nda t m karakterler ve t m olaylar bir ekilde birbiri ile ba lant l , hepsinin kaderi asl nda bir yerde bir ekilde kesi iyor Bu kadar ok karakteri, bu kadar ok olay , esprili bir dille anlatmak, birbirine ba lamak ve t m bunlar hi zorlanmadan ve zorlamadan yapmak b y k bir ba ar Kitap ilerlerler [...]

  7. Karadeniz de bir ehirde s rt denize d n k olarak in a edilmi Ruh Sa l Hastanesi nde ba layan kitap geleneksel romanlardan farkl yaz lm.Modern de il,postmodern hi de ilYeni rendi im bir t r olan karnavalist t r nde yaz lm.Ba kahraman yok,toplam 248 ki iden bahsediyor ve hepsi ile ilgili detaylar var, ok sesli ok y nl bir roman Asl nda ben fazla karakteri olan kitaplardan okurken ak c l m bozdu u i in ho lanmam ama Ayfer Tun karakterleri o kadar g zel i lemi ki hi tak lmadan sayfalar keyifle evird [...]

  8. Kitab inan lmaz ve e lenceli k lan i indeki y zden fazla karakter Mekan bir ak l hastanesi ve tam Karadeniz de olabilir dedirten t rden denize s rt n d nm Karakterlerin anlat m ook eglenceli, her birine verilmi lakaplar o kadar yerinde ki kitab kapattiginizda bile g z n z n n ne tav an dudak bir jinekolog ya da temizlik hastas bir sevim gelebiliyor Kitab g zel yapansa bu kadar ok karakterin bir ekilde birbirlerinin hayat na de mesi Kurgu muhte em Okuyun e lenin isterim siz de.

  9. Esere ilk ba lad mda ne kadar cok karakter var, nasil aklimda kalacak bunlar diye dusundugumu itiraf edebilirim Sonra kurgu ilerledikce her karakteri, ic dunyasini gozlemleyebildigimi gordukce elimden birakamadim Final de bekledigimin otesinde tam deliler evine yakisir sekildeydi Severek okunacak, elden dusmeyecek bir kitapti Ayfer Tunc, bana gore deliligi ve deli paikolojisini en iyi kelimelere doken yazardir Okuma listenizde mutlaka bir eseri olmali

  10. Olaylar n ve ki ilerin birbiriyle ili kisi ok iyi kurgulanm , o unlukla trajikomik hikayelerden olu uyor lk sayfalarda olduk a ilgin ve ak c ilerleyen hikayeler roman n uzunlu u sebebiyle s k c olmaya ba l yor Kitab n yar s na geldikten sonra bitirmek i in baya bir aba g stermem gerekti.

  11. nan lmaz bir kitap nsan okurken kendini olay rg s ne mi kapt rs n, yazar n T rkiye tarihine ince dokundurmalar na m tebess m etsin, bu kadar karakterin birbirine ba lan tekni ine mi a rs n bilemiyor Modern T rk edebiyat n n en iyi eserlerinden biri.

  12. Muhte em bir kitap nk ,1 erisinde y zden fazla karakter bulundurup hepsini yak ndan tan tabilecek kadar bilgiler verebilmesi ba l ba na b y k bir ba ar baz karakterlere z l yoruz baz lar na k z yoruz, kitap ilerledik e bu insanlar evremizdeymi hissi olu uyor ok fazla karakter ok fazla hikaye oldu u i in zaman zaman k sa c mlelerle zet minvalinde tekrarlar var, normalde kitap i erisinde tekrar olay n hi sevmem ama bu kitapta ok gerekliydi ve yerindeydi Bu kadar ok karakteri bir arada anlatabildi [...]

  13. Ayfer Tun bu roman nda d nden bug ne y zlerce ki inin hayat ndan kesitler sunmu bize Kimine imrendim T rkiye nin ilk kad n avukatlar ndan T rkan Han m gibi , kiminden i rendim Servinaz n sap k kocas Ekrem Ceviz gibi , o una da ac d m Kalemkari K se Kas m Pa a, tav an dudak Jinekolog, Hem ire G lnazmiye gibi Bu kitap tam bir T rkiye panoramas olmu Okurken hayat ma biraz daha tepeden bakabilsem b t nle ili kimi, insanlar i indeki yerimi, yapt klar m n ve yapmad klar m n do urabilece i sonu lar g r [...]

  14. Ayfer Tun un kurgu zekas na ger ekten hayran kald m Ola an st bir kitap Kitapta ok fazla karakter bulunmas na ra men s k lmadan ve karakterleri kar t rmadan okuyabiliyosunuz Ayr ca kitapta olaylar aras ndaki kelebek etkisi de okuru hayran b rakacak derecede ve unu a k a s yleyebilirim ki u ana kadar okudu um t m kitaplardan ok farkl geldi bu kitaptan ayr bi zevk ald m Ayfer Tun a bana bu zevki tatt rd i in ok te ekk r ederim.

  15. Zaman zaman komik, zaman zaman huznuyle insanin bogazini dugumleyen insan hikayeleri Ayfer Tunc un okudugum ilk romani Cok begendim Cesitli sosyo ekonomik kosullardan gelen insanlar ve her birinin karisik ruh hali, ilginc hikayeleri, farkli karakterleri basariyla betimlenmis, analiz edilmis Cok begendim Tavsiye ederim.

  16. Bitmesin diye yava okunan kitaplardan.Ger ek zamanda 24 saatten bile az bir zaman diliminde ge iyor kitap.Ayr ca ki ilerin de il,hastanenin ruhsal z mlemesi yap lm.Her detay nda kimin hangi sebeple katk da bulundu u anlat lm.T rk edebiyat n ele tirecek kadar iyi bilmiyorum,ama bildi im kadar yla 2000 li y llar n en iyi T rk roman bu olabilir.

  17. Ayfer Tun , geleneksel romanlardaki gibi tek bir ki iyi ele alarak yk anlatmak yerine bir mekan merkeze alarak y zlerce karakterin gelmi ini, ge mi ini, birbirleriyle hi bir ba lant s olamayaca n d nd m z ki ilerin bir ekilde kurulan ili kisini y z y ldan uzun bir s re zarf nda okuyucuya aktar yor Roman n i inde trajedi ile komedi i i e ge iyor, mizah ger ekle tokatl yor ve buruk bir tat kal yor okuyucunun g l msemesinde devam gununcorbasi 2

  18. Kesinlikle u ana kadar okudu um T rk romanlar aras nda ilk 10 a girer.Ba y l d m Ger ekten hem edebi hem ak c , Ayfer Tun u ilk kez okudum ancak u tek kitapla bile s yleyebilirim cevher var bu kad nda Hami Acayip tak nt l oldu um 6 degrees of separation mevzusu bu kitapta resmen can bulmu yahu belki de bu kadar sevmemin nedeni idi bu detay

  19. Ayfer Tun un karakter yarat m ndaki detayc l na ve kurgulamas na apka karmak gerek lakin bu kadar uzun bir kitap ve bu kitaptaki bunca farkl karakter ger ekten ok yoruyor okuru beni Kitab n b l mlere ayr lmam olmas , her paragrafta ba ka bir karakter ve hikayeyle kar la mam z ve dolay s yla dikkatimizin, oda m z n, ilgimizin da lmas da cabas.

  20. G r lt l ve kalabal k yerlerde kitap okumaya al k n olsam da bu kitap ok fazla dikkat gerektiriyordu Bazen c mleleri tekrar tekrar okumam gerekti Karakterlerin her biri birbirinden renkli, hikayeler hem esprili hem h z nl hem de s r kleyiciydi Neredeyse bir haftad r ba hekim Demir Demir, Alim Kahkeci, T rkan han m ve G lnazmiye G rg n ile beraberiz sanki Hatta kendi hayat ma uzaklardan yle bir bakmay , ge mi imi ve gelece imi g rebilmeyi isterdim Fakat yine de yorucu bir kitap oldu u kesin Parla [...]

  21. Ben bu romana konsantre olmakta ok g l k ektim,tam konuya hakim oluyorsun o konu bitip baska konu, baska karakterler ortaya k yor T r n ad na da karnavalesk demi ler, vars n karnavalesk benden uzak olsun.Yok ben uyum saglayamad m bu t re malesef.Bir de Ayfer Tun un anlat m ok ajitasyona meyilli, ok basit geldik Ayfer Tun demeyimimdi,bir kitab na daha ans verip ondan sonra son karar m vermek istiyorum

  22. Anlatisi ve yapisi bakimindan farkli bir roman Karakterlerin ve hikayelerin birbirine dairesel bir organiklik icinde eklemlendigi metnin temposu da yuksek Her hikaye baska bir hikaye acilirken bir sure sonra ilk ciktigi noktaya geri baglanarak karmasik bir butunluk kuruyor Geleneksel metinlere alisik olanlar icin biraz yorucu olabilir ama detay meraklilari icin dikkatle ve ince islenmis katmanlari kesfetmek keyifli Ayrica guclu bir kara mizah da metni oldukca eglenceli kiliyor.

  23. Ayfer Tun a hayran kald m, kitap ok ok zekice yaz lm benim gibi kom u dedikodular n , aile b y klerinin eski tan d klar n hayatlar n anlat lar n dinlemeye bay lan biri i in enfes bir kitap Karadeniz de bir ak l hastanesinin etraf nda dolanarak y zlerce insan n hikayesini okuyoruz Ki iler bazen hastanenin, bazen bir tablonun, bazen bir yal n n, bir foto raf n ya da bir dilim kekin etraf nda yle tesad flerle denk geliyorlar ki, hikayeden hikayeye atlarken hi bir kopukluk g remiyorsunuz Kitapta b l [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *