[KINDLE] ✓ Free Read Æ Malafa : by Hakan Günday ↠

Malafa By Hakan Günday,

 • Title: Malafa
 • Author: Hakan Günday
 • ISBN: 9789759914981
 • Page: 497
 • Format: None
 • Bir kuyumcu d kk n n n kap s ndan giriyorsunuz G steri li, albenili bir d kk n buras Pahal m cevherlere ula yorsunuz Ama nce tezg htarlar Yani tezg h nce tezg htan ge iyorsunuz Ya da hep tezg hta kal yorsunuz Hayatta da oldu u gibiHakan G nday yeni roman Malafa da aldatmaca zerine kurulu bir d nyadan s z ediyor Bu d nyay turizm y netiyor, tezg htarlarBir kuyumcu d kk n n n kap s ndan giriyorsunuz G steri li, albenili bir d kk n buras Pahal m cevherlere ula yorsunuz Ama nce tezg htarlar Yani tezg h nce tezg htan ge iyorsunuz Ya da hep tezg hta kal yorsunuz Hayatta da oldu u gibiHakan G nday yeni roman Malafa da aldatmaca zerine kurulu bir d nyadan s z ediyor Bu d nyay turizm y netiyor, tezg htarlar b y k roller kap yor, mek n hep tezg h oluyor Bir kuyumcu d kk n na kocaman bir d nyay s d r yor Kozan, ana karakaterimiz de, tezg htard r Eline ne ge erse satabilecek kadar ba ar l A z laf yapan, herkesi ikna edebilecek kadar laf yapan bir tezg htar Onun kulland dili kullan yor G nday da O jargonla konu uyor Satmak d nda d nyada olup biten hi bir eyi umursamayan Kozan da bug n n insan n yeniden tan ml yor Y zeysellik ve satmak Her eyden ve hepsinden nemlisi satmak, yani ba ar Kocaman bir yalan n h k m s rd bu b y k kuyumcu, ona g re, b y k bir kuyu Turizm ise zengin lkelerin fakirlerin a z na ald bir parmak bal Bir hayaller ve yalanlar diyar buras Alan memnun satan memnunlar diyar Hakan G nday Malafa da e lenceli bir d zen ele tirisine imza at yor.
  Malafa Bir kuyumcu d kk n n n kap s ndan giriyorsunuz G steri li albenili bir d kk n buras Pahal m cevherlere ula yorsunuz Ama nce tezg htarlar Yani tezg h nce tezg htan ge iyorsunuz Ya da hep tezg hta kal

  One thought on “Malafa”

  1. lk hakan g nday kitab m Enfes de i ik bir dil ve argo kullan yor Antalyada d nen kuyumculuk tezgahlar , umutsuz bir adam n hayat ah ik kad nmeterlemek becermek sikmekmeter sekstram paradacik yerli t rkp t ecstasypaks ki imart adampata penisvardik k lottetas g s memede a siktir p r ibnekoks kokain

  2. Tezg htarl n zorluklar ndan biri tekrard r nsan n en zor dayanabildi i al ma ko ulu olan tekrar, sa l kl bir akl n ani l m ne neden olur Ayn c mleleri ayn mimikler e li inde iki bin kez s ylemi olan tezg htar, art k ne dedi ini duymuyordur Ba ka konular zerinde yo unla yor, m terisinin banka hesab nda ne kadar tram oldu unu ya da yan ndaki ah i in vardik rengini tahmin etmeye al yordur Kendisini duymayan tezg htar, konu mas n n hangi b l m nde oldu unu kar s ndakinin y z ifadesinden anlar.

  3. Okudu um ilk Hakan G nday kitab yd Bunca zaman kitapl kta bekletti im i in z ld m Yazar n dili, olu turdu u kurgu ok ho uma gitti.

  4. Topaz Jewellery Center Antalya n n turistlerini i ine ekip yutan sonra biraz eksilmi bir ekilde tekrar geldi i y n n tersine b rakan b y k kuyumcu merkezi Ve Kozan Tezgahtard r Hayat n n rol n bu center n i inde oynamaktad r Yalanlar, ki ilik b l nmeleri, kendine inanamamazl k, onar lamaz bir at ma, her eyiyle onda hayat bulmaktad r.Ve meter, ah ik, tram, mart, potpot Bunlar Topaz al anlar n n aralar nda anla t klar bir dilin kelimeleri Yalan d nyalar nda, y lan bir dil ile tatl bir kuyudur Topa [...]

  5. Sonu garip, Sharlok okudu u hissi veriyor okura, ava giden avlan r, oyun i inde oyun Asl nda ba tan sona garip bir kitap.Okunmal m De ermi Evet.

  6. Antalya daki turizm ve tezgahtarlar d nyas Turizm de d nen hileler, sat yapmak i in her eyi yapan tezgahtarlar, kaz klanan turistler, Antalya dan yola k p d nyay gezen m cevherler H zla biten, evresi k sa hikayelerle r lm bir roman Okudu um ilk Hakan G nday kitab , ancak son olmayacak belli ki lgin argo bir kelime hazinesi var Ancak okuduk a al yorsunuz, korkup b rakmay n Sadece nermeleri ve Antalya, d nya tasvirleri i in bile okunur Antalya, d nya zerinde kendine ait g ne i olan tek kenttir Bu [...]

  7. asirigurultulu kitap hOlumsuz yorumlar n aksine fazlas yla be endim kitab 200 sayfa boyunca tek bir g n anlat lmas na ra men hi s k lmadan soluksuz okudum diyebilirim G nday n yaz m tarz na bay l yorum

  8. D nya bir tezgaht r Tezgah n hangi taraf nda hayat oldu uysa ancak l nce anla l r ile kitab ve beni bitirir Hakan G nday.

  9. Hi ilgili olmad m bir konuyu anlatan ve nas l bitti ini anlamad m kendini okutan Hakan G nday kitab yd G zel bir kitap ben be endim.

  10. Topaz est Un livre trange.D abord, il est pr sent comme un roman donc c est ce quoi du moins je m attendais un r cit que j avais souhait lire suite au conseil donn par Philippe Meyer dans son mission L esprit public sur France culture, qui disait que ce livre est une description effrayante des ravages du tourisme Antalya, dans les centers o sont vendus des bijoux aux touristes.C est bien le cas, le livre n appara t pas vraiment comme une fiction mais comme une sorte de documentaire absolument di [...]

  11. okudumdanoldu 2012Al ld k tokatl k Hakan G nday kitaplar gibi de il Hatta fas lyeden diyebilirim Olduk a e lenceli kahkaha att ran c mleleri var Antalya da turistlerin nas l kaz kland klar zerine tatl bir roman olmu Topaz adl dev bir kuyumcuda ge iyor nsanlar n sat i in nas l yaanlar s yleyebildikleri ve ne kadar u noktalara gidebildiklerini g rmek a s ndan.Bu arada ok fazla bilmedi im argo s zc k vard Bir k sm Ermenice san r m ama s zc k da rc m z geni lettik Hakan G nday ilk kez okuyacaklara t [...]

  12. y llard r ad n duyup da bir t rl okumak i in f rsat yaratmad m hakan g nday ile bu kitap sayesinde tan t m itiraf ediyorum kitab n ilk yar s nda birka defa gitmiyor bu kitap b rak cam san r m dedim ama bir yandan da okumaya devam ettim, iyi ki devam etmi imtab n ilk yar s okuman n zorlu u ise undan kaynaklan yor yazar g ndelik hayatta kulland m z bir ok kavrama ba ka isimler vermi rne in erkek yerine mart kelimesini kullanm kelimeleri ba lamdan kolayca karmak m mk n fakat yine de baz kavramlar i [...]

  13. Do u ile bat aras ndaki fark, hilal ile ha aras ndaki fark kadar Hilal bombeli Ha taysa dik a lar var Hilal alt nda ya ayanlar da bombeli hayata sahip Geni ler, kurallarla ilgilenmiyorlar, zamanla ilgileri yok, l kumu gibi u u uyorlar Ha n g lgesindekilerse sert ve k eli hayatlar ya yorlar Yasalar , kurallar olan dik a l hayatlar Hilalin alt ndaki insana, ha n g lgesindeki d zene e inan yor Dolay s yla hilalle ya ayanlar n her biri ayr bir d zenek geli tiriyor K k eteler K k d zenler Ha , insana [...]

  14. Kurgu, tezgahlar falan epey guzel ama bana gerceklikten biraz uzak geldi Ac cok bahsedilen yerleri bildigimden ve bizzat kendim de yazlari calistigimdan az cok asinaligim var ama bana biraz abarti geldi Sanirim yazar da bir muddet buralarda calismis ve jargonu oradan kapmis ama bence turizmcileri cok dusuk dusurdugunden biraz rahatsiz oldum acikcasi.Ama diger Hakan Gunday kitaplari gibi icinde efsane aforizmalar var ve bazi yerlerde insan donup tekrar okumak istiyor.

  15. Basindan sonuna kadar bir solukta okudum Ancak bircok kelimenin anlamini okuduklarimdan cikardim, ya da cikarmaya calistim Kitabi okurken turizm tezgahlarini seyreder gibi oldum, midem bulandi Artik hicbir Turizmciye ayni gozle bakamayacagim Tabii bu isin sakasi Kitabi herkese tavsiye ederim.

  16. Bu kitap bir aheser Okumad m, resmen i tim Hakan G nday kurgusuyla, diliyle, ince detaylar yla muhte em bir mikro d nya kurmu Bunu o kadar ba ar yla yapmas n n tek a klamas , o d nyan n ger ekten o ekilde varoldu u ve Hakan G nday n da i inde en az 5 sene ge irdi idir Aksini d nemiyorum nan lmaz yetkin bir yazar Eme ine sa l k olsun, ne kadar kitab varsa imdi smarl yorum.

  17. Ba lang c da sonu da beni a rtm olan kitap Hakan G nday n her kitab bir akram a m t r Bu kitapta ayn eyi devam ettirdi Geriye tek bir kitab kald okumad m Hakan G nday n da sonuna geldik anla lan

  18. G nday n b t n kitaplar n okuyan biri olarak s yleyebilirim ki en k t kitab bu Keyif alm yorsunuz okurken Veya G nday kitaplar ndan ald n z keyfi alm yorsunuz diyebilirim.

  19. Hakan G nday tart mas z en sevdi im yeralt edebiyat yazarlar ndan Ancak Malafa beklentimi tam olarak kar layamad.

  20. E lenceli denebilir, daha ok sanki filmi ekilsin diye yaz lm gibi Kendi kurdu u ger eklikten s yr ld b l mler var, inand r c l ktan uzakla yor.

  21. Kitapta yazanlar n o una zaman nda ahit olmu tum Denizli de hal lar turistlere sat tekniklerini g zlerimle g rd m Konuyu iyi i lemi ama hikayenin sonu bence ok basit ka m.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *