DOWNLOAD BOOK ☆ Droga do Nidaros - by Andrzej Pilipiuk

Droga do Nidaros By Andrzej Pilipiuk,

 • Title: Droga do Nidaros
 • Author: Andrzej Pilipiuk
 • ISBN: 9788360505670
 • Page: 427
 • Format: Paperback
 • Nowy cykl Andrzeja Pilipiuka zaczyna si jak u Hitchcocka W dodatku nie od trz sienia, lecz od ca kowitej zag ady Ziemi A potem napi cie wci ro nie Wyst puj Kosmiczni Nomadzi, kt rzy r bn li 5 milion w ksi ek razem z opakowaniem, czyli gmachem Biblioteki Narodowej Przypadkowi tury ci przeniesieni w czasie, ze swoich wiat w wrzuceni na dno redniowiecznego slumNowy cykl Andrzeja Pilipiuka zaczyna si jak u Hitchcocka W dodatku nie od trz sienia, lecz od ca kowitej zag ady Ziemi A potem napi cie wci ro nie Wyst puj Kosmiczni Nomadzi, kt rzy r bn li 5 milion w ksi ek razem z opakowaniem, czyli gmachem Biblioteki Narodowej Przypadkowi tury ci przeniesieni w czasie, ze swoich wiat w wrzuceni na dno redniowiecznego slumsu nauczyciel informatyki, nastolatek z Warszawy, szlachcianka spod XVIII wiecznego Lublina W Norwegii Anno Domini 1559 musz prze y I wype ni misj odnale oko jelenia, wpierw ustaliwszy, co to, u diab a, jest XVI wieczni hanzeatyccy kupcy z dusz wojownik w i explorer w, zaniepokojeni czarnymi chmurami, jakie zebra y si na Hanz Jej wrogowie w a nie zwieraj szeregi, a byli sojusznicy kr jak kruki nad padlin.Zapinamy pasy Biuro Podr y Pilipuk Travel zaprasza na kolejn wypraw w czasie i przestrzeni W programie survival na l dzie i morzu, akcja do utraty tchu.
  Droga do Nidaros Nowy cykl Andrzeja Pilipiuka zaczyna si jak u Hitchcocka W dodatku nie od trz sienia lecz od ca kowitej zag ady Ziemi A potem napi cie wci ro nie Wyst puj Kosmiczni Nomadzi kt rzy r bn li milion w

  One thought on “Droga do Nidaros”

  1. Pierwsza cz cyklu Oko jelenia Po prostu literatura rozrywkowa trzymaj ca w miar poziom Mo e nie wybitna, ale chyba nie o zdobycie Nobla autorowi chodzi o.

  2. Bardzo wci gaj ca, wartka akcja, oryginalny pomys i wzbudzaj cy sympati bohaterowie Po raz kolejny Pilipiuk mnie nie zawi d Droga do Nidaros jest napisana w spos b ciekawy, a wiedza autora naprawd mi zaimponowa a Czujemy si dos ownie przeniesieni do autentycznego XVI wiecznego miasta, niemal e czujemy smr d ulic, smak potraw, dotyk szorstkich ubra na sk rze Konflikt pomi dzy katolikami a luteranami jest doskona ym t em wydarze , nieco podobnym do Trylogii Husyckiej Sapkowskiego Jest tylko jedno [...]

  3. Ciekawy pomys , jak zwykle u Pilipiuka Kilka rozwi za fabularnych wydaje mi si zbyt naci ganych Mimo to, czyta si przyjemnie i szybko Potrafi wci gn.

  4. Pilipiuk bardzo udanie tworzy historyczny klimat, dorzuca ciekawostki i anegdoty znawcy historii Tylko szkoda, e tak udane t o tonie ca kowicie pod ci kim, narodowo katolickim moralizatorstwem i wszystko umiej c postaci g wnego bohatera, kt rego ci ko okre li inaczej jak Mary Sue Warszawski nauczyciel informatyki z XXI w po spotkaniu z kosmitami, apokalips ca kowicie naukow i podr y w czasie, przechodzi religijne odrodzenie I to koniecznie katolickie No i oczywi cie jest ekspertem z dziedziny su [...]

  5. Mocne 4 gwiazdki.Czyta si t ksi k lekko, akcja wci ga a tajemnica ciekawi.Pomys na przeniesienie wsp czesnych postaci do 16 wieku ciekawy przynajmniej nie musimy kolejny raz czyta o wehikule czasu.Bardzo podoba mi si posta asicy , a czu od niej obco i niedopasowanie do otaczaj cej j rzeczywisto ci.Wkurza natomiast przynajmniej mnie osobi cie ci g e nawi zywanie do religii Nie mam na my li 16 wiecznych postaci to jest uzasadnione , tylko wsp czesne Dw ch go ci jest przeniesionych w przesz o jako [...]

  6. rec en zent 2015 Sama historia jest nader interesuj ca Liczne zwroty akcji, wynikaj ce ze skomplikowanej gatunkowo ci, ale i samej sytuacji zwi zanej z wrzuceniem wsp czesnego cz owieka w realia XVI wieku, trzymaj w napi ciu i nie pozwalaj oderwa si od lektury Zw aszcza, e poza wsp czesnymi bohaterami, czytelnik dostaje r wnie szlachciank z czas w Powstania Styczniowego Tajemnica tytu owego przedmiotu intryguje, chocia jej rozwi zanie mnie nieco rozczarowa o Jest te typowy dla Pilipiuka dowcip, [...]

  7. Zaczyna si nijako, na szcz cie w jakich 3 4 udaje si jej zaciekawi na tyle, abym mia ochot czyta nast pne cz ci Autor rzeczywi cie pojecha troch z opisem tortur, bo ju kiedy my la em, e nic mnie nie ruszy, to przysz a scena, przy kt rej zrobi o mi si niedobrze scena z koz em, eby za du o nie spoilerowa To co mnie w tej ksi ce urzek o, to ciekawe przemy lenia o tym czego uczy nas historia, a czego by mo e powinna uczy Og lnie nie fascynuj ca, ale solidna i niesie nadziej na lepszy ci g dalszy.

  8. W ko cu odci gn am si na chwilk od Piekary i nie a uj Oczywi cie to zupe nie inna bajka, bo to przecie bajka Pocz tek troszk mnie zniech ci ufo wtf ale nie przesta am czyta i jeszcze raz nie a uj Niesamowite opisy wszystko mo na sobie idealnie wyobrazi , nawet zapachy, kt re w tej epoce nie by y za ciekawe P Autor ma wietn wiedz historyczn i w zasadzie tak si kiedy rzeczywi cie mo e sta P Czy b d si ga po kolejne cz ci Po drugi na pewno

  9. Very interessing Historical Fantasy, which takes place in Northern Norway Easy to read, but still has many important facts about living in XVI century in Nordic cities, sailing in Baltic, Catolicism Lutheranism dilema and Hanseatic League.First tome was great for me, I hope that rest will be also good

  10. Jak na Pilipiuka kiepsko Zacz o si trz sieniem ziemi a potem by o tak samo I tak samo I tak samo I wcale nie wiem czy chc wiedzie co by o dalej, bo p ksi ki zamiast akcji zajmuj opisy gwa t w a drugie p rozwa ania na temat polityki i kupiectwa pisane pseudostaropolskim A mia o by tak pi knie

  11. Troch naci gane albo mo e to normalne, ze dyrektorzy szk trzymaj pistolety dla wszystkich nauczycieli w biurkach , ale wci gaj ce i pomys owe Mo na si dowiedzie kilku ciekawostek historycznych Nie na tyle fascynuj ce, ebym biegiem rusza a do ksi garni po kolejny tom, ale na pewno przeczytam reszt Jak kto ma ochot na co lekkiego i nieco absurdalnego, to polecam.

  12. Decent storyline, quite smooth read, but nothing exceptional Religious elements make me cringe again and again.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *