UNLIMITED PDF ☆ Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938) - by Mehmet Gönlübol Cem Sar

Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938) By Mehmet Gönlübol Cem Sar,

 • Title: Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938)
 • Author: Mehmet Gönlübol Cem Sar
 • ISBN: 9789751602718
 • Page: 364
 • Format: Paperback
 • Kitab m zda, 1919 y l nda Anadolu da Mustafa Kemal in nderli i alt nda Milli M cadelenin ba lanmas ndan 1938 y l nda Atat rk n l m ne kadar ge en s re i inde yani Atat rk devrinde T rk D Politikas incelenmi tir Milli M cadele uzun bir ge mi e sahip olan bir devletin hayat n n tehlikeye d t bir bak ma son buldu u ok nazik bir devredir Bu m cadele sonunda AvrupKitab m zda, 1919 y l nda Anadolu da Mustafa Kemal in nderli i alt nda Milli M cadelenin ba lanmas ndan 1938 y l nda Atat rk n l m ne kadar ge en s re i inde yani Atat rk devrinde T rk D Politikas incelenmi tir Milli M cadele uzun bir ge mi e sahip olan bir devletin hayat n n tehlikeye d t bir bak ma son buldu u ok nazik bir devredir Bu m cadele sonunda Avrupan n hasta adam diye bilinen Osmanl Devleti y k lm bunun yerine yeni bir T rk Devleti kurulmu tur Gerek Milli M cadele s ras nda, gerek onu takip eden y llarda izlenen d politika T kiyenin bu camia i inde nemini tekrar kazanmas Atat rk devrinde izlenen d politika sayesinde m mk n olabilmi tir Bug n d politikam za hakim olan ilkelerin temelleri Atat rk devrinde bizzat Atat rk taraf ndan at lm t r Bu sebeple T rkiyenin bu devredeki d politikas n incelemek bug nk d politikam z n esaslar n g stermesi bak m ndanda nemlidir Atat rk n d politikas yirminci y zy lda siyasi ve iktisadi ba ms zl k sava na giri en lkeler halk na b y k devletlerin kar s nda k k devletlerin de e it haklar temin edebileceklerini g stermi tir Milli M cadele tam da yar s m rge stat s nde bulunan lkeler halk n n ba ms zl k m cadelesine giri meleri i in cesaret verici bir rnek te kil etmi tir.Atat rk devrinde T rkiyenin Bat ya y nele d politikas k lt r alan nda Bat ile ba lar kurmak abas ile birlikte y r m t r.Mili M cadelede Bat l devletlere kar kazan lan zaferler, T rkiyedeki milliyet i ak ma psikolojik bir g ven duygusunu kazand rm bu y zden s ratli Bat l la ma m mk n olabilmi tir.Bat l devletlere sosyal k lt rel ve siyasi alanlarda i birli i yapmak i in Atat rk taraf ndan ba lat lan hareket, Atat rkten sonrada devam etmi tir Ger ekten Bat l devletlerin kinci D nya Sava ndan sonra kurduklar te ekk llere Avrupa Konseyi OECD, M terek Pazar vs girmek, T rk d polikas n n ba l ca ama lar aras nda olmu tur.Atat rk devrinde izlenen d politikan n milletleraras m nasebetleri etkileyen unsurlar T rkiyenin milli karlar ile en iyi ekide ba da t ran d politika oldu u kan s nday z.
  Atat rk ve T rkiye nin D Politikas Kitab m zda y l nda Anadolu da Mustafa Kemal in nderli i alt nda Milli M cadelenin ba lanmas ndan y l nda Atat rk n l m ne kadar ge en s re i inde yani Atat rk devrinde T rk D Politikas inc

  One thought on “Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *