DOWNLOAD KINDLE ↠ Na dolge proge - by Samo Rugelj

Na dolge proge By Samo Rugelj,

 • Title: Na dolge proge
 • Author: Samo Rugelj
 • ISBN: 9789616949781
 • Page: 280
 • Format: Paperback
 • Zalo nik o knjigi SAMO RUGELJ 1966 , publicist, urednik in zalo nik, je ljubiteljski pohodnik in teka e od malega V asih je po hribih hodil in tekel z o etom, mamo in sestro, sedaj to e dolgo po ne z eno in svojimi tremi najstni kimi otroki Kot komajda polnoleten je za stavo prvi pretekel 42 kilometrski maraton, potem pa to ponovil skoraj trideset let kasneje, karZalo nik o knjigi SAMO RUGELJ 1966 , publicist, urednik in zalo nik, je ljubiteljski pohodnik in teka e od malega V asih je po hribih hodil in tekel z o etom, mamo in sestro, sedaj to e dolgo po ne z eno in svojimi tremi najstni kimi otroki Kot komajda polnoleten je za stavo prvi pretekel 42 kilometrski maraton, potem pa to ponovil skoraj trideset let kasneje, kar je opisal v odmevni izpovedni knjigi Delaj, teci, ivi 2012 Kmalu potem se je z novinarjem Bo tjanom Videm kom in mladinskim pisa teljem igom X Gomba em odlo il za priprave na ultramaraton, kar so do iveto popisali v knji nem triptihu in uspe nici Ultrablues 2014 , ki je dolge teka ke razdalje povsem pribli ala tudi obi ajnim teka em in bralcem Knjiga Na dolge proge predstavlja sklepni del njegove teka ke trilogije.Knjiga Na dolge proge je do ivet in mestoma liri ni popis ivljenjske poti junaka, pogosto sumljivo podobnega avtorju, kjer tek predstav lja tako rde o nit kot pomembno kretnico na nekaterih njegovih klju nih ivljenjskih kri i ih V asih pa postane tudi popolna metafora za ivljenje samo im dalj a je bila razdalja, ki jo je bilo treba premagati na kakem od ultramaratonskih podvigov, in im ve vzponov je imela, tem bolj se je bilo treba iz teka a preleviti v hodca Za mano je dolga, zelo dolga razdalja, si je mislil, za menoj je veliko vzponov in veliko spustov, je tuhtal, ko se je drhte naslanjal na palice in gledal v tla ni ve teka mi ni ostalo, samo e hoja iz knjige Sklepni del Rugljeve teka ke trilogije prina a jasno artikuliran osebni obra un, hkrati pa ponuja simbolno paradigmo ivljenja z vsemi potrebnimi atributi, od uvodnega ogrevanja, prek starta in tekme, postankov in bole in, vse do ciljnega slovesa Bralca opominja, da nas vse povezuje skupni prakorak, lovek pa njegov del ostaja tudi po tem, ko njegove stopinje ivijo le e v fragmentih tujega spomina Rugelj v knjigi ne sklepa kompromisov, z literarizirano osebno izpovedjo se e onkraj prizadevanj za v e en vtis Njegov junak s tekom ne sku a zagospodariti nad lastno usodo, dale od tega Tek mu namre slu i kot orodje, ki ga pomaga izklesati v loveka e to posvetilo na za etku knjige pove vse In spomni, da tek v dvoje skozi ivljenje ne pomeni zmage, temve hvale nost Janja Vidmar, pisateljica Na dolge proge sem za el brati kot biografijo, iz katere sem e poznal nekaj prizorov, zlasti tistega o prvem maratonu v Radencih Potem pa se je besedilo za elo razra ati po bolj ali manj neznanih mi poteh, kjer sem v mislih najprej e preverjal ali je avtor z eno res tekel in hodil po njih dokler nisem ugotovil, da sem v literarizirani biografiji, in da tisto, kar berem, pravzaprav vidim, voham, tipljem, da mi je vro e in da sem ejen z junakom vred, vse do konca, ki sem ga ob util e povsem fizi no To pa je zame prava arovnija literature da te udne a ke na papirju po enejo lovekovo fiziologijo, da tako mo no fermentirajo na o notranjost, da postajamo druga ni bolj i ljudje Janez Penca, zalo nik in urednik revije Vrhunski dose ekRecenzija BuklaNa dolge proge je zadnji del Rugljeve teka ke trilogije, ki se je pred tirimi leti za ela v obliki zgodbe o ljubiteljskem teka u, ki se po dvajsetih letih sedenja odlo i spet prete i maraton Delaj, teci, ivi , in se dve leti pozneje nadaljevala z Ultrabluesom, ki ga je pisal skupaj z Bo tjanom Videm kom in igo X Gomba em e je bilo v prej njih delih vse opisano dogajanje tako ali druga e podrejeno na rtovanim podvigom, ki so bili vsaj poltekmovalne narave spet prete i maraton v prvem in prete i stokilometrsko razdaljo v drugem , se avtor v tretjem delu precej temeljiteje posveti svoji teka ki preteklosti, ki je bila vselej povezana s pomembnimi ivljenjskimi etapami Cilj premisleka res ni tako konkreten kot v prej njih delih, ko je bil izra en v prete enih razdaljah, a je zato toliko bolj jasen v ivljenju mirno in preudarno slediti ozki stezici, ki vodi v svet, ki je bil tu e davno pred njim in bo za njim tudi ostal, kar v loveku spodbudi koprnenje po preprostih stvareh in negovanju ustvarjenih med love kih bli in Eden bolj ganljivih prizorov v knjigi se tako zgodi, ko se tretjeosebni junak, na las podoben avtorju, v objemu Bohinjskega jezera in ene odlo i, da ne bo za vsako ceno utrujal e tako izmu enega telesa, in si raje privo i dan po itka, saj je prednost povsem lastnih ivljenjskih izzivov ravno v tem, da jih lahko kon a , kjer ho e sam, in ne tam, kjer si je zamislil organizator V tretjem delu se torej Rugelj odlo i posvetiti predvsem razmisleku o sebi, svojih dosedanjih poteh, ravnanjih in spoznanjih, v lu i katerih se je pripravljen spopasti tudi z izzivom soo enja z lastno minljivostjo Te se e posebno dobro zavemo, ko spremljamo delovanje in odzivanje svojega telesa, ki je pri ve nem teka u tako izrazito zlito z umom Zato nas avtorjeva odlo itev za tretjo osebo ednine pravzaprav ne presene a v prvi knjigi je pisal v prvi osebi in ve krat odkrito nagovoril vse njene bitne bralce, v Ultrabluesu je prav tako pisal v prvi osebi in je v prvi vrsti nagovarjal svoja teka ka kompanjona, v vrstah za njima pa so seveda tudi takrat sedeli vsi bralci, in ni jih bilo malo, ki so v njihovem trmastem sledenju postavljenemu cilju na li nekaj zase Odlo itev za tretjo osebo, v kateri je napisan tretji del trilogije, zato ni le plod zgledovanja eprav ob njej hitro pomislimo na Coetzeejeve tridelne Prizore iz pode elskega ivljenja , temve preproste nuje pogovoriti se sam s sabo Na dolge proge je knjiga, ki ji ivljenjsko daljico uspe ukriviti v kro nico Urban Vovk iz spremne besede Bukla 126
  Na dolge proge Zalo nik o knjigi SAMO RUGELJ publicist urednik in zalo nik je ljubiteljski pohodnik in teka e od malega V asih je po hribih hodil in tekel z o etom mamo in sestro sedaj to e dolgo po ne z

  One thought on “Na dolge proge”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *