BEST PDF "☆ Mēness teātris" || UNLIMITED (Zip) ✓

Mēness teātris By Ieva Melgalve,

 • Title: Mēness teātris
 • Author: Ieva Melgalve
 • ISBN: 9789934056802
 • Page: 427
 • Format: Hardcover
 • M ness te tris ir zin tnisk s fantastikas rom ns, ko var s izbaud t ne vien anra cien t ji, bet ikviens las t js, kam pat k intelektu li izaicin jumi Rom na galvenie varo i aktieri milz g te tr ir b tnes bez savas identit tes, kuru dz ve seko iepriek uzrakst tiem scen rijiem Vai ir iesp jams o scen riju lauzt un k da ir cena, kas par to j maks Kam ir iesp M ness te tris ir zin tnisk s fantastikas rom ns, ko var s izbaud t ne vien anra cien t ji, bet ikviens las t js, kam pat k intelektu li izaicin jumi Rom na galvenie varo i aktieri milz g te tr ir b tnes bez savas identit tes, kuru dz ve seko iepriek uzrakst tiem scen rijiem Vai ir iesp jams o scen riju lauzt un k da ir cena, kas par to j maks Kam ir iesp jams uztic ties aj pasaul , kur valda skatuves likumi un bezpersonisks m ksl gais intelekts Un kas notiek tad, ja meh niska b tne s k apzin ties sevi
  M ness te tris M ness te tris ir zin tnisk s fantastikas rom ns ko var s izbaud t ne vien anra cien t ji bet ikviens las t js kam pat k intelektu li izaicin jumi Rom na galvenie varo i aktieri milz g te tr ir b t

  One thought on “Mēness teātris”

  1. Ieva tik kruti b v jaunas pasaules, ka no gr matas pasaules vien jau izriet viss si ets Nav ne jausmas, k par o gr matu run t bez maitek im, bet ideju dzi ums un bl vums ir elpu aizraujo s, un M ness te tris ir no t m krutaj m gr mat m, kas darbojas vair kos l me os te var n kt mekl t gan izklaidi, gan filozofiju, gan ironisku skat jumu uz te tra m kslu vai sabiedr bu.Noteikti iesaku o las t.spigana.spektore 2016 01 05

  2. M ness te tris ir vieta pati par sevi, nosl gta sist ma, kur rom na galvenie varo i aktieri izdz vo dz vi Vi u dz ve ir pak rtota seri liem, kuros katram no vi iem atrodas k da loma Loma ir svar ga, bez lomas nav v rda, bez v rda tu esi tikai statists fons, kuru neviens nepamana Ja tu sp l labi, tu tiec atalgots, ja slikti tu paz di, tevi aizved m mi, un neviens vairs tevi neredz Loma ir aktiera dz ves j ga Ta u lomas j gu pie ir scen risti, vi i nosaka seri lu virz bu un aktieru likte us Nomirt [...]

  3. M ness te tris ir zin tnisk s fantastikas anra darbs, kuru var v rt t k labu anra, nevis autora nacion l s pieder bas kontekst Fantastikas anrs vienm r ir bijis instruments, lai autors var tu pasac t ko vair k, k tikai st st notieko o M ness te tr doma starp rindi m mesid s ir svar g ks par pa u tekstu, l dz ar to, br iem ir situ cija, kad st sts risin s varb t ne p c notikumu, bet gan ideju meta lo ikas Manai gaumei b tu lab k paticies, ja st sts ar mesid u b tu izbalans ti glud k K ar , ja Vla [...]

  4. oti interesants, dom t un sal dzin t lieko s fantastikas rom ns Gandr z l dz pa m beig m dom ju likt 5 zvaigznes, tom r beig s pietr ka dramatisk kulmin cija un atrisin jums, kas autu l dz galam saprast s pasaules past v anas j gu un varo u n kotni Viss t k pa, k pa un tad iz kst ja PIEDO ANU Tikko visu sapratu un, ja ir t k sapratu, tad gr mata ir peln jusi 5 zvaigznes un saj smu Aizr vos ar si etu un aizmirsu par st stu, bet galvenais eit ir st sts starp rindi m.Piln atsauksme gramatas.wordpre [...]

  5. Ehhh is nudien bija negaid ti labs p rsteigums latvie u literat r , t d ar lieku visas 5 zvaigznes Ideja ori in la un interesanta, fantastikas sada a l n m etin s paral li galveno varo u raksturu izzi ai un citu notikumu att st bai, k ar viscaur saglab j s kaut k ds neparedzam bas moments J saka, ka is noteikti var tu patikt gan zin tnisk s fantastikas anra m ot jiem, gan ar parasto rom nu las t jiem manupr t, diezgan reta par d ba aj anr Iesaku citiem un iepl noju izlas t v l k du Ievas Melgalv [...]

  6. No s kuma bija bail rakst t recenziju par o gr matu, jo ita, ka t var tu sast v t no viena saj smin ta v vis t s garum Liel m r t ar bija Vismaz divas tre da as gr matas priec jos par aizraujo iem t liem un interesantiem pav rsieniem Tom r uz beig m mani kaut k mulsin ja gr matas noska as nesaska as, t p c nav viennoz m gs saj smas v view spoiler Skat t ju zon situ cija ir tik distopiski dr ma, ta u netiek sti adres ta Nobeigums iet mazliet p k s, mazliet deus ex machina gs, nevis izrieto s no L [...]

  7. Gr mata pie k po as t jas tases Intelektu ls noska u st sts, kuru gribas las t l ni, klusum , izbaudot katru teikumu Atverot v ku, it k ienirsti cit pasaul ar t s veidotajiem likumiem, un durvis uz o realit ti aizveras Interesants si ets organiski savijas ar dom m, kas gl ti ieliktas starp rindi m, un katrs aj s rindi s var ielas t tie i tik daudz, cik pats v las Pie auju, ka, lasot gr matu otro reizi, ielas tu tur ko glu i citu kas nu konkr taj mirkl b tu aktu l ks.Katr zi ir t gr mata, kuru ai [...]

  8. Pag ja oti ilgs laiks, kop es izlas ju gr matu latvie u valod , ko sarakst ja latvie u autors nemaz nerun sim par manu m in jumu eit kaut ko koment t par o darbu Protams, es j tos slikti, ka ignor ju pati savas tautas mantu Un nav jau t , ka speci li Es vienk r i nezinu, ko las t.Pie M ness Te tra man piesaist ja divas lietas v ka noform jums un nosaukums J , esmu tas n kulis, kas eras uz smuk m mant m Es ar to ne glu i lepojos, bet ar nekaunos d veid esmu atkl jusi daudz interesantu lietu k pie [...]

  9. Las ju o k fantastikas rom nu, t p c, iesp jams, neuztv ru domu starp rindi m Varb t priek manis p r k gudra gr mata.

  10. Prasm gi, dzi i, ori in li, aizraujo i is noteikti var tu g t pla us pan kumus un atzin bu ar rpus m su Latvijas robe m.

  11. Laikam jau nevaru b t objekt vs, ta u man tas iet lab kais no Ievas l dz in jiem darbiem un vienk r i lielisks gabals.

  12. Bezgal gi pla te tr nav robe u tikai t s, ko novilcis cilv ka pr ts vai strikti kontrol ta sist ma Cilv ki bez v rda sp l te tri, kur ieg st pasauli un dv seli rpus seri liem vi i ir tikai aktieri, kas klus dami atp as, d aizkulis s un gaida jaunu lomu Galvenie varo i ir cilv ki, kam aizliegts mekl t savu patieso b t bu Leonora un P ters ir v rs un sieva Par sp ti si eta sare jumam, aizliegumam sarun ties rpus lomas, aktrise m l sava skatuves partnera patieso b t bu Vi a neiztur un atkl jas P te [...]

  13. Autor bas jaut jums ir viena no man m m kaj m literat ras t m m Un M ness te tris ir saldais diens aj zi Kas ir rad t js Ko sten b noz m improviz ana Kas ir sts Vai dz ve starp izr d m ir st ka k izr de Cik liels Dievs ir scen rists Vai rad an vairs nav atkl anas prieka gr mata man noteikti ilgi v l sekos Paldies autorei, kas atg din ja, cik oti man pat k utopijas distopijas un cik oti man v l j m c s las t rakst t, lai saprastu, ka atrisin jums var b t ar bez atbild m Gr mat u pulci vairr kk rt [...]

  14. Visa m su dz ve ir fantastika kaut k d m r Vad m s situ cijas, cilv ku pak au an s spiedienam un lomas uzst d jumiem Tas viss notiek.T rs un baud ms rom ns, kur ir vair ki centr lie varo i, autore ir iztikusi bez labo un slikto varo u nu gandr z izdales Visi aktiri ir cilv ciski, j t gi un beig s izr d s, ka t di var b t ar m mi.Pasaules boj ejas scen rijs un te tris k pagl bta kontrol jama telpa, kur kontrol t ji nemaz nesaprot, vai t di ir Kur paties b pie em l mumus par m su dz vi

  15. prec zi un dro ticami uzb v ta fant zijas pasaule, kur viss, kas no malas izliekas ietams, izr d s paties ks, nek var tu tapt iedom ts kur dz ve paiet p c citu dot m instrukcij m un nor d m kur katrs sp l savu un citiem piesp l lomas p c sava person g izdev guma un arvien ir tie da i, tie vieni, kas pretest bu visam, kas m ksl gi labiek rtots, iznes uz saviem pleciem, jo nepiekr t, nepat k, nepiest v.

  16. Iespaid gs fantastikas rom ns Reiz tum s un gai s, kliedziens un klusums, vientul bu un tuv bu, cilv ces boj ejas bezcer bu un reiz cer bu v sto s Priek manis mazliet par tum u Bet iespaid gi.

  17. Glu i k eksp ra teiciena par te tri dr m aizspogulija is darbs noteikti var tu k t ne tikai par nacion lo bestselleru

  18. Laikam jau es kaut ko gal gi nesapratu, jo palasot citu atsauksmes liekas, ka vi iem bija cita gr mata kuru es ar b tu grib jusi izlas t Ar st stiem , kuros tevi iemet neko nepaskaidrojot par pasauli apk rt ir t pat k ar peld anu ja tevi iemet den tu vai nu iem cies peld t vai nosl ksti oreiz es laikam tekst san k, ka nosl ku.

  19. gr mata nebija man Valodas stils regul ri nov rsa uzman bu no satura, bet da das lo isk s lietas lika zaud t ticam bas momentu Kritiskiem las t jiem iesaku r p gi izv rt t l mumu las t Par citiem gr ti spriest Es laikam k stu izv l ga.

  20. Gr matu izlas ju vien elpas vilcien un esmu absol t saj sm Varoni, si eta l nijas, zemteksti viss patiesi aizraujo i.Man bija pirm Ievas Melgalves gr mata, bet noteikti mekl u iesp jas izlas t ar citas.

  21. Ievas FF st sti man vienm r ir patiku i, bet ar Miru ie nepiedod kaut k nebija pa ce am, t p c o gabalu s ku oti piesardz gi Protams, pirm s 50.lpp neko nevar saprast, bet tad p k i saprotams ir viss un neatliek nekas cits k pabeigt visu gr matu vien c lien.Absol ti eni ls mindfuck.

  22. It k interesants un domas rosino s uzst d jums un fant zija, bet pietr kst pl duma un atrisin juma elegances Tom r pat kama realit tes relat visma deva.

  23. Man k uva garlaic gi 2 3 p rvar jusi, at vos gr matu pamest Iesp jams nebija stais laiks un vieta, jo t teor tiski jau viss tur ir

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *