BEST KINDLE "↠ Okularnik" || READ (EPUB) ↠

Okularnik By Katarzyna Bonda,

 • Title: Okularnik
 • Author: Katarzyna Bonda
 • ISBN: 9788377589809
 • Page: 239
 • Format: Paperback
 • Sasza Za uska postanawia wr ci do policji Najpierw jednak wyje d a na Podlasie do Hajn wki, by raz na zawsze uporz dkowa swoje ycie osobiste Profilerka uczestniczy w tradycyjnym bia oruskim weselu i staje si wiadkiem dramatycznych wydarze Uprowadzona panna m oda to kolejna kobieta, zwi zana z lokalnym przedsi biorc , kt ra zagin a bez ladu Tymczasem w okolicznySasza Za uska postanawia wr ci do policji Najpierw jednak wyje d a na Podlasie do Hajn wki, by raz na zawsze uporz dkowa swoje ycie osobiste Profilerka uczestniczy w tradycyjnym bia oruskim weselu i staje si wiadkiem dramatycznych wydarze Uprowadzona panna m oda to kolejna kobieta, zwi zana z lokalnym przedsi biorc , kt ra zagin a bez ladu Tymczasem w okolicznych lasach wci znajdowane s ludzkie szcz tki W ka dej z tych niewyja nionych spraw przewija si auto mercedes okularnik Na jaw wychodz tak e mroczne sekrety mieszka c w miasta silnie zwi zane z przesz o ci W 1946 roku na terenach Podlasia oddzia jednego z o nierzy wykl tych Romualda Rajsa Burego dokona pogromu wsi prawos awnych Na oczach Saszy sielskie miasteczko zmienia si w aren krwawych porachunk w, podczas kt rych z pe n si od ywaj polsko bia oruskie antagonizmy.
  Okularnik Sasza Za uska postanawia wr ci do policji Najpierw jednak wyje d a na Podlasie do Hajn wki by raz na zawsze uporz dkowa swoje ycie osobiste Profilerka uczestniczy w tradycyjnym bia oruskim weselu i s

  One thought on “Okularnik”

  1. To ten rodzaj kontynuacji opowie ci, kt rych chcia oby si wi cej i wi cej o ile Poch aniacz by krymina em dobrym i na poziomie, to jednak dominowa a w nim powie obyczajowa, a fabu a kr y a niemrawo, raz buzuj c od emocji, razu wyciszaj c si na d ugie rozdzia y Natomiast Okularnika autorka wynios a o poziomy wy ej, tworz c solidny, wsp czesny krymina i thriller historyczny w jednym, niebywale dopracowany pod wzgl dem szczeg w, rozbudowany i po brzegi wype niony fabularnymi zawijasami Wszystko jes [...]

  2. To takie 2,5 gwiazdki, bo pod koniec troch si zacz o to wszystko roz azi Kilka w tk w mniej i by aby znacznie lepsza ksi ka W obecnej postaci strukturalnie ugina si pod ci arem w tk w postaci niezwi zanych z g wn zagadk.Mimo wszystko czyta o si ciekawie, zw aszcza, e dla mnie Hajn wka to miejsce wakacyjnych woja y z dzieci stwa.edit aaa, przypomnia o mi si , jak we flashbacku do roku 1999 poboczna posta m wi, e nagra a filmik kom rk.W 1999 roku.Kom rk.Ahahaha.

  3. Do Okularnika podesz am z du ym dystansem Opinie by y r ne, wi c wola am wyrobi sobie w asn Moje pierwsze spotkanie z tw rczo ci Katarzyny Bondy okaza o si zaskakuj ce dla mnie samej Kiedy, po raz pierwszy, wzi am do r ki Okularnika , spojrza am i pomy la am krymina na prawie 850 stron to si nie mo e uda Opis z ok adki o porwaniu panny m odej z bia oruskiego wesela te budzi w tpliwo ci Tymczasem Bondzie uda a si rzecz niebywa a Okularnik to bardzo dobra powie Wszystko tu si zgadza bohaterowie pi [...]

  4. Zmiany w akcji, kt re zamiast trzyma w napi ciu sprawia y, e si nudzi am i wybija am z rytmu, niestety A przy takiej cegie ce dobrze by by o utrzyma czytelnika w napi ciu, inaczej si to d u y Marzy am ju tylko o tym, eby sko czy t ksi k , cho historia og lnie ciekawa A na koniec, wisienka na torcie, czyli ci g dalszy nast pi Wiem, e maj by kolejne tomy, ale pierwszy sko czy si jako po ludzku, tutaj historia ci gnie si ponad 800 str i wytrwa y czytelnik nie dostaje nawet w nagrod zakonczenia Nie [...]

  5. C za nier wna ksi ka Z ponad 800 stron powiedzmy 600 trzyma w miar poziom, spokojnie 4 gwiazdki, z potencja em na pi nawet momentami a potem nast puje fina jeden wielki chaos, w tki si idiotycznie spl tuj , niby rozpl tuj , potem tworz bezsensowne pi trowe kombinacje, wszystko sprawia wra enie pisania na kolanie, bo za dwa dni deadline i trzeba te dwie setki stron jeszcze nastuka nie maj c na nie pomys u Nawet j zykowo ta cz kuleje, jakby ju ani autorce ani redakcji nie chcia o si czyta tego zak [...]

  6. Ciekawa przygoda Akcja drugiej powie ci cyklu rozgrywa si w Hajn wce, gdzie w pozornym pokoju s siaduj ze sob Polacy i Bia orusini Je li kto lubi wschodnie klimaty, z pewno ci zachwyci si t ksi k Ja niestety do mi o nik w kultury wschodniej nie nale Przez cz ste odwo ania do pogromu ludno ci bia oruskiej przez Polak w, ksi ka sta a si bardzo ponura, a kontakty mi dzyludzkie we wsp czesnej Hajn wce zbyt zawi e, ca a akcja z reszt by a tak rozbudowana, e z atwo ci mo na si by o w niej pogubi Wielk [...]

  7. Na pocz tku, jak w ksi ce Alex Kavy, agentka, profilerka i prze ladowca, seryjny zbrodniarz Poczu am zw tpienie, ale potem akcja nabiera tempa Ciekawa podr po rejonach i historii Podlasia Hajn wka Koktajl z naszej niedawnej historii To lubi Pozosta o zagmatwana i s absza od Poch aniacza Chocia czyta o si dobrze, to nie wtopi am si w opowie tak jak wtopi si powinnam Chwilami nudzi am si , korci o mnie by przeskoczy kilka stron porzucaj c wycieczki w g b duszy g wnej bohaterki Bowiem nic w niej no [...]

  8. Niekt rzy uwa aj , e Bonda lepsza od Mi oszewskiego Ja stawiam mi dzy nimi znak r wno ci, ale potwornie wkurzy o mnie zako czenie ksi ki, kt re w praktyce zako czeniem nie jest, bo oczekiwanie na to, e sprawiedliwo zwyci y a tego szukam w krymina ach , autorka przesun a do kolejnego tomu I lektura 800 stron na nic.

  9. SASZA UK ADYNie spodziewa abym si , e kiedy to napisz , ale Uff, przeczyta am Uda o si Jestem z siebie dumna Ostatnio m wi am tak po przeczytaniu Lalki w drugiej klasie liceum I, wbrew pozorom, nie jest to reakcja na udan , wci gaj c lektur Chocia Okularnika nigdy w yciu nie postawi abym w jednym rz dzie ze sztandarow powie ci Prusa, to jedna rzecz je czy poza obj to ci poboczne w tki, kt re, moim zdaniem, nie wnosz niczego nowego do fabu y A mo e Lalka bywa a nawet lepsza pod tym wzgl dem Profi [...]

  10. Wymeczona, wypocona i wreszcie przeczytana Zdecydowanie gorsza od pierwszej czesci Tematyka norodowosciowa w ogole mi nie podeszla, w kolko powtarzane fragmenty nuzyly, w trakcie miesiaca zdazylam zapomniec kto jest kim i co robil wiec czasami musialam sie bardzo nameczyc zeby dojsc o kim jest mowa i skojarzyc go z innych epizodow Pomimo, ze ksiazka ma ponad 800stron, sporo aspektow zostalo niewyjasnionych Siegne napewno po kolejna czesc z ciekawosci Mam nadzieje ze bedzie ciekawsza

  11. D izas, ka dy kolejny tom jest bardziej zawi y, pokr cony i ja si osobi cie zgubi em Na ko cu nie wiedzia em ju kto, co, komu i kiedy nawywija Chyba poprzestan na drugim tomie serii Dla mnie akcja, zawi o na kilka ksi ek sensacyjnych, a nie na jedn Wiem, e wr c do serii, bo zako czenie rozwala, ale potrzebuj odpoczynku od tej autorki.

  12. Druga cz serii z Sasz Za usk Dobra robota para historyczna dotycz ca Hajn wki i starych aktualnych nacjonalizm w ale opcja z klinik mocno przekombinowana, na zasadzie Za uska to jeszcze, czy ju McGyver

  13. Pocz tek by bardzo obiecuj cy, ale reszta d u y a si tak bardzo ze pod koniec przesta o mnie interesowa kto i dlaczego Ciekawa historia, ale przyda by si si ksi ce dobry edytor czy redaktor.

  14. To me it was an interesting read mainly due to the historic background I know little about post war events in north east part of Poland, so the book gives a little insight into those cruel times

  15. Okularnik to chyba najd u sza ksi ka, jak przeczyta em w ca ym swoim yciu.Po rednim Poch aniaczu da em szans drugiemu tomowi Katarzyny Bondy, czyli Okularnikowi.I szczerze powiedziawszy mam mieszane uczucia ksi ka licz ca ponad 840 stron zawiera momenty ciekawe, kt re powoduj , e czyta em rozdzia za rozdzia em i by em ciekawy jak potocz si dalsze losy bohater w, ale bywa y te fragmenty, przed kt rych delikatnie m wi c si nudzi em.Co trzeba znowu przyzna autorce doskona y research, wietna znajomo [...]

  16. Ksi ka ,,Okularnik wymaga skupienia, kojarzenia fakt w i lepiej nie odk ada jej na zbyt d ugie przerwy w czytaniu Bonda stawia na czytelnika inteligentnego, wymagaj cego, lubi cego lekkie, sk aniaj ce do my lenia niedom wienia Dopracowuje ka dy najdrobniejszy szczeg , dawkuje wa ne informacje i wydaje si zza urwanych dialog w obserwowa czy czytelnik zdo a ju po czy fakty W trakcie czytania odrobin si ba am, e nie zapami tam wszystkiego, co potrzebne, by si nie pogubi Z ka dym nowym bohaterem, z [...]

  17. Fantastyczna powie Zr cznie napisany krymina intrygujacy, poruszaj cy i momentami zaskakujacy Wszystko w dobrze wyra onych proporcjach.Bonda pisze dla czytelnika ciekawego i inteligentnego to w a nie pomiedzy wierszami znajdziemy wiele wa nych niuansow Jednym z najwiekszych atut w ksi ki jest osadzenie fabu y w raczej ma o znanym literaturze zak tku Polski wschodnie Podlasie i co za tym idzie, ukazanie spo eczno ci, kt rej tradycje mog yby wyda si niekt rym wr cz nieco egzotyczne Do tego autorka [...]

  18. Okularnik to nie jest jaki zwyk y krymina To powie wielow tkowa i wielogatunkowa i mimo tego , e niekt re osoby maj Katarzynie Bondzie za z e t mnogo w tk w i zbytni dba o o szczeg y, to ja osobi cie w a nie za to lubi jej powie ci Troch przypomina swoim stylem Larssona, gdy jego trylogia to r wnie rodzaj powie ci obyczajowej i przegl d proces w spo ecznych z mocnymi elementami krymina u Poprzez dba o o szczeg y i po wi canie du ej uwagi drugo, a mo e nawet trzecioplanowym bohaterom autorka spra [...]

  19. Pod wieloma wzgl dami rewelacyjna ksi ka Warstwy w tk w historycznych jak kulinarny przek adaniec, nie przesadnie d ugie i nie przeszkadzaj ce w g wnej narracji Hajn wka i okolice ukazane w sensacyjnym wietle, jak dla mnie odkrywczo Oczywi cie sporo jest fabu y ale inspirowane faktami historie z okolic dodaj klimatu Je li by si czepia to w tek lokalnej kliki zbyt naci gany Ale przeczyta warto.

  20. O ile z pierwszego tomu ca y czas cz ek ma w tyle g owy pewn piosenk , to z tego tomu na d ugo pozostanie opis mordu na bia oruskich ch opach, kt rego dokona y bandy le ne, Ci kt rzy dla niek rych dzi s bohaterami, c my tak e szukamy tych mrocznych Niestety temu tomowi mo na mie o wiele wi cej do zarzucenia, niekt rzy m wi , e mo na si pogubi , owszem ilo splecionych ze sob chociaz czesciowo dodanych na sile imponuje, jednak ksi ka jest pe na d u yzn i czyta s ucha to si miejscami topornie Cudow [...]

  21. O rany nie wiem ile razy wypowiedzia am te s owa czytaj c t ksi k D ugo si do niej zabiera am, bo jest strasznie gruba, a wiedzia am, e jak ju zaczn tak mia am przy Poch aniaczu nie b d mog a od o y I tak te by o w pracy my la am tylko o tym, by czyta ksi k , ka dego dnia mia am nadziej , e wreszcie uda mi si doj do rozwik ania zagadki, ale niestety nie starcza o mi czasu Tymczasem akcja rozkr ca a si niesamowicie, dzia y si rzeczy, kt rych nigdy bym nie przewidzia a i by y przera aj ce jedno ma [...]

  22. Historia ciekawa, ale fabu a jak dla mnie przekombinowana Spora ilo w tk w wymaga skupienia i cz sto jest wci gaj ca, niestety nie w tym przypadku Sporo bana w rujnuje z tak staranno ci kreowan atmosfer W po owie lektury straci am nadziej i marzy am ju tylko by dotrwa do ko ca Dotrwa am i tu jak p aski w pysk ko ca nie by o a po 840 stronach moim skromnym zdaniem si nale a Odnios am wra enie, e autorka tak d ugo rozbudowywa a opowie , e na koniec sama mia a jej ju do Szkoda.

  23. I just thought it was too convoluted and complicated I had a hard time keeping all the timelines and stories and characters straight In my opinion in bordered on bizarre and not in a good way I am not a big fan of the various conspiracy theories maybe I AM naive and therefore my say what reaction was pretty strong in this case Also, it does end on a cliffhanger, and I also am not into that Say a story from beginning to the end, and have a closure for each volume of the series.

  24. Dobrze, cho ci gle mo e by lepiej Pr by efektownych przej mi dzy rozdzia ami raczej wprowadzaj zam t ni dodaj smaku Ciekawy kontekst historyczny i pod tym wzgl dem zdecydowanie lepiej ni w pierwszej cz ci Reszta akcja, sp jno , prowadzenie opowie ci troch s abiej Ale og lnie solidne 4.

  25. Dobra ceg a nie jest z a, cho trzeba si nie le skupi , by ogarn wszystkie plany powie ciowe onglerka czasem karko omna, cho zapewne wiele przyjemno ci sprawi tym, kt rzy lubi babra si w prywatnych zakamarkach Szacun za rozmach faktograficzny.

  26. Wci gaj ce, owszem Troch zanadto zagmatwane, chocia wszystkie w tki w ko cu si wyja niaj i prostuj Jedno lekkie przegi cie fabularne No i talent Saszy Za uskiej do adowania si w zupe nie nieprawdopodobne przygody tym razem przekracza wszelkie granice

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *