[E-Book] ↠ Unlimited Ù Ukde : by Akif Kurtuluş ·

Ukde By Akif Kurtuluş,

 • Title: Ukde
 • Author: Akif Kurtuluş
 • ISBN: 9789750516740
 • Page: 430
 • Format: Paperback
 • Onun benden z r dilemesi, zr m kabul etmek zorundas n anlam na geliyordu Sahtek rca, hi bir samimiyeti olmayan bir z r, hani Onu affetseydim ben de ayn sahtek rl giyinecektim D nsene, affetmedi im i in ben su lu olaca m D n p ona, seni affetmedi im i in beni affet diyece im neredeyse.Bir defter d ken, hat rlayan, nedamet getiren, anlamak ve anlatmak isteOnun benden z r dilemesi, zr m kabul etmek zorundas n anlam na geliyordu Sahtek rca, hi bir samimiyeti olmayan bir z r, hani Onu affetseydim ben de ayn sahtek rl giyinecektim D nsene, affetmedi im i in ben su lu olaca m D n p ona, seni affetmedi im i in beni affet diyece im neredeyse.Bir defter d ken, hat rlayan, nedamet getiren, anlamak ve anlatmak isteyen sat rlar Nuru Garda , Benjamin A abey i anlat yor Cavidan okuyor, kad nlar konu uyor Gurbet yollara d yor Utanan, ba layan, z r dileyen hasb haller phenin, utanman n ve yalan n te hiriUkde k sac k, b y k bir roman Ermenileri, T rkleri, kad nlar , katilleri, hainleri, eski defterleri de eleyen kederli bir ses Akif Kurtulu , kay ts z kal namayacak bir serinlikle kuruyor roman.
  Ukde Onun benden z r dilemesi zr m kabul etmek zorundas n anlam na geliyordu Sahtek rca hi bir samimiyeti olmayan bir z r hani Onu affetseydim ben de ayn sahtek rl giyinecektim D nsene affetmedi im i i

  One thought on “Ukde”

  1. K sa ama dev bir roman Haf za, su luluk, duygusu, inkar gibi kavramlar zerinde d nmemizi sa l yor Bir siyasi meselesi olan, ama bunu ba rmadan, ustal kla dile getiren bir eser Biz olamayan az nl klar n dram n , hatalar m z n harc yla hayatla aram zda kurdu umuz k pr y anlat yor A a daki ba lang paragraf yla tokat gibi arp yor, elinizden b rakamadan bir nefeste bitiriyorsunuz adeta Ne kadar kalabal k bir evde b y rsen b y , baban, karde lerin olsa bile annen o evde yoksa, hayatla arandaki mesafe [...]

  2. iyi bir fikrin, sa lam bir hikayenin romana d n ememesine tan k oluyoruz kitap boyunca ke ke daha uzun tutulsa, daha uzun s rede yaz lsaym mihman daki derinli in ve slubun uza nda kalm yazar yine de d nd r c , duygusal yap s a r basan okunas bir metin.

  3. Konu itibariyle ok nemli bir meseleye e iliyor, T rkiye de Ermeniler in ya ad klar na y zle me, hesapla ma ve affetme zerinden romana konu etmi A Kurtulu , daha nceki kitab nda oldu u gibi karakterlerin aras ndaki diyaloglar ve olaylar n ge ti i mekanlara dair g l bir anlat m sunuyor Fakat kitap genel itibariyle ok aceleye getirilmi gibi bir izlenim veriyor, hem farkl karakterlerin hem de ta d kla r hikayelerin kesi imlerinin ok daha i lenmeye ve derinle tirilmeye ihtiyac var Bunun yan nda Kurtu [...]

  4. Hem s rg n, hem paras z, hem yat l S reya dan, G z m Kaygusuz un Y z nde Bir Yer ine ne ok ey hat rlatt bu roman Farkl k t l kler, benzer ya anm l klar Ne g zel halklar ve da dan gelip ba dakini kovanlar Bir de Asri Sinemas , Eski ehir de, hep yolumun zeri, ne mide buland r c , bilmiyordum okurken rendim.

  5. Bekledi imden ok daha y zeysel ve magazinsel i lenmi bir kitap kt kar ma Okumas kolay ancak diyaloglar kendini ok tekrarlam ve dizilerde konuyu uzatmak i in ba vurulan izleyiciyi bayan bir havaya b r nm Konu g zel i lenebilse ok ey vaadediyor ancak bence olmam olamam.

  6. ogu kelimeleri anlayamasam da genel olarak ok ho uma gitti, tam olarak anlamak ve sindirebilmek i in sanirim bir kez daha okumam gerekecek.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *