[↠ നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal || ✓ PDF Download by ↠ Manoj Kuroor]

നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal By Manoj Kuroor,

 • Title: നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal
 • Author: Manoj Kuroor
 • ISBN: 9788126464043
 • Page: 153
 • Format: None
 • .
  Nilam Poothu Malarnna Naal

  One thought on “നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal”

  1. Wonderful Took you to the old Dravidian era with the combination of a beautiful Dravidian language and eloquent narration of a journey through the wilderness Had to search for the meaning of many words in google and dictionary Later I found the complete glossary in last pages Note for my co readers

  2. This novel is a rare happening in Malayalam Reinventing the cultural roots which transcends the present political boundaries, Manoj takes us to live a life among the people thousands of years ago the Sangam period He chose to tell the story in a language which must be the mother of Tamil and Malayalam devoid of Sanskrit derivatives I felt immense happiness that someone had shed a little light on the life and times of our common ancestry Life was harsh for them, an unending struggle for existence [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *