READ PDF ✓ Piková sedma - by Alica Bartková

Piková sedma By Alica Bartková,

 • Title: Piková sedma
 • Author: Alica Bartková
 • ISBN: 9788022207331
 • Page: 310
 • Format: Paperback
 • Zlo it krimin lny pr pad, nepochopite n vra dy, ktor navz jom nes visia Ke kriminalista Peter Jablonsk zaka d m objav na mieste inu pikov sedmu, uvedom si, e ide o s riov ho vraha Napriek intenz vnemu vy etrovaniu mot v prvej vra dy zost va zahalen , pikov sedma v ak nazna uje, e vrah trest svoju obe V kend str vi Jablonsk so synom, ktor ho pr le itostneZlo it krimin lny pr pad, nepochopite n vra dy, ktor navz jom nes visia Ke kriminalista Peter Jablonsk zaka d m objav na mieste inu pikov sedmu, uvedom si, e ide o s riov ho vraha Napriek intenz vnemu vy etrovaniu mot v prvej vra dy zost va zahalen , pikov sedma v ak nazna uje, e vrah trest svoju obe V kend str vi Jablonsk so synom, ktor ho pr le itostne nav tevuje Po as rozhovoru sa syn sp ta otca, ako na oddelen pokro ili vo vy etrovan vra dy jeho u ite a Nepriamo tak nazna otcovi cestu, ktorou by sa mohol ubera Dej je rozdelen do troch l ni , odohr va sa z poh adu in pektora Jablonsk ho, jeho syna a napokon vraha Tieto pr behy sa prel naj , navz jom dop aj , a napokon v etky k sky sklada ky do seba zapadn.
  Pikov sedma Zlo it krimin lny pr pad nepochopite n vra dy ktor navz jom nes visia Ke kriminalista Peter Jablonsk zaka d m objav na mieste inu pikov sedmu uvedom si e ide o s riov ho vraha Napriek intenz vnemu

  One thought on “Piková sedma”

  1. Moja prv riadna detekt vka je za mnou a ja som rada, e to bola pr ve t to U ila som si ju, aj ke som si dovolila p r drobnost ohodnoti jednou hviezdi kou dole preto e mi postavy v bec nepri li sympatick , neviem, i to bol z mer, ale pre m a to je m nus Napriek tomu to nebola iadna predlh krimin lka, ale na za iatok tanie na jedno, dve posedenia so zauj mavou z pletkou a t lom akujem

  2. Bartkov ma zas nesklamala a naserv rovala n m al p tav pr beh, ktor ke raz za nete ta , neprestanete, k m ho nedo tate T mto v m z rove rad m vyhra te si na knihu vo n as a povedzte rodinn m pr slu n kom, aby v m dali chv u pokoj Neru ene sa za tajte Ver m, e si Pikov sedmu vychutn te a n jdete v nej ve a pravdiv ch my lienok.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *