[AZW] ☆ Süper Dadı | By ✓ Betül Güçlü

Süper Dadı By Betül Güçlü,

 • Title: Süper Dadı
 • Author: Betül Güçlü
 • ISBN: -
 • Page: 327
 • Format: Hardcover
 • ksan z Da lar delebilirsiniz, Ferhat derler, lleri a abilirsiniz, Mecnun derler,Can n za k yabilirsiniz, Romeo derler,Ya iki k k sevimli canavar n t m sorumlulu unu al p, kalplerini alar ve oradan sevdi iniz kad na ula may ba ar rsan z te o zaman, S per Dad derler.Efran n verdi i zorlu, e lenceli, ac l ve sevimli m cadeleyi okurken a k u runa girilebi ksan z Da lar delebilirsiniz, Ferhat derler, lleri a abilirsiniz, Mecnun derler,Can n za k yabilirsiniz, Romeo derler,Ya iki k k sevimli canavar n t m sorumlulu unu al p, kalplerini alar ve oradan sevdi iniz kad na ula may ba ar rsan z te o zaman, S per Dad derler.Efran n verdi i zorlu, e lenceli, ac l ve sevimli m cadeleyi okurken a k u runa girilebilecek en g zel s navlardan birine ahit olacaks n z.Beril, Baler, Sare ve Efran n aile si sizi de aralar na alacak kadar sevgi dolu ger ek bir aile olmak i in kan ba ndan daha fazla ihtiyac m z olan tek ey de bu.
  S per Dad ksan z Da lar delebilirsiniz Ferhat derler lleri a abilirsiniz Mecnun derler Can n za k yabilirsiniz Romeo derler Ya iki k k sevimli canavar n t m sorumlulu unu al p kalplerini alar ve oradan sev

  One thought on “Süper Dadı”

  1. Efran Beril den yle ok etkilenir ki onun kalbini almak i in dad rol ne b r n r ve i ba vurusunda bulunur Daha do rusu direkt olarak Beril in evine gider ve CV sini verip i e kabul edilmeyi bekler Beril 30 ya nda iki ocuk annesi ki ocuklar birbirinden tatl bir i kad n d r ocuklar Sare ve Baler tam anlam yla afacan oldu u i in dad lar bu ocuklara dayanamay p areyi ka makta bulunca Beril Efran i e kabul eder lk ba ta baya zorluk eken Efran ocuklar kendine al t r nca art k i inin daha kolay oldu unu [...]

  2. 2,2 den 2 puan.Tatl bir hikayeydi, kitapl mda okumad m kitaplardan biri aradan ks n diye okudu um bir kitapt.2 puan vererek eh kategorisine sokmak istemiyorum Az da olsa keyif alarak okudu um sat rlarda vard.Kitab nerir miyim bilmiyorum, pek benim t r m olmad n s ymi tim Yaaaaniii, bunun yerine ba ka bir kitap da okuyabilirdim.

  3. 3,5 stars illekitap 2015Kapak tasar m ve ilgi ekici konusuyla bende S per Dad y okuyanlardan m ncelikle s ylemek istedi im bir ey var Yazar m z te ekk r sayfas ndaki ilk paragraf ndaki c mleler ok ho uma gitti Ve bence bu kitab ifade eden c mlelerdi Bu kitab yazarken amac m, kar l ks z sevmek i in kan ba na ihtiyac m z n olmad n anlatmakt Ve bence Bet l G l , bunu ok g zel anlatt n ki anlatmakla kalmad n ayn zamanda bizi e lendirdin de Seni b yle bir kurguyu, b yle ama il yazmaya ba lam oldu und [...]

  4. S per Dad bitti Detayl yorumu blogda yay nlayaca m ama k saca Ger ekten ok g zel ve keyifli bir hikayeydi E lenerek ve bazen duygulanarak okudum Zaten ok kal n de il 255 sayfa bir kitap 1 2 g nde bitirebilirsiniz Yazar n kalemini be endim ak c yd Karakterleri, o garip isimlerini de benimsedim D yan karakterler bile ok e lenceliydi 1 puan nerden k rd n derseniz, hem redaksiyondan hem de kitab n son 50 sayfas n n ok abuk bitti inden Oldu bittiye gelmi gibi bence Ben biraz daha o hallerini okumak i [...]

  5. Wattpad de de be enerek takip ediyordum.Kitab n da ok severek okudum ok tatl bir hikayeydi.Ama ke ke Ak n ve Selin i daha fazla okusayd k.Bay ld m onlara zellikle Ak n kalbimi ok fena ald

  6. Zaten Wattpad de okumu tum kitab ama o izimler i e falan okumak yine beni ok mutlu etti ok tatl bir hikayeydi.

  7. Eveeet S per Dad uzun zaman nce bitti tabii ama yorumu yay nlamak bug ne nasipmi Kitap k sac k oldu u i in 2 saat kadar k sa bir s rede bitiyor Ve ben nadir bir ey yaparak T rk yazar okudum Asl nda benim T rk yazarlara kar olan n yarg m k ran bir yazar var Onun sayesinde okudum biraz da Yoksa kitaba ba lamamak i in direnirdim Bu yazar n da kitab n n kmas n sab rs zl kla bekliyorum Umar m bir ka ay i inde kitab okuma ans m z olur nan n yorum yazarken ok zorland m ki kelimeyi bir araya getiremedim [...]

  8. Ya sen ne eker eysin b yle yle samimi yle s cak bir kitap ki Romantik komedi tad nda s kmadan bunaltmadan kahkahalar ile g ld ren, ara ara ger ekten var m d r b yle saf bir a k dedirten ve Efran n g zel y re i ile yer yer yo un duygular hissettiren bir kitap yle komik yerleri oldu ki kitab n ve ben s rekli d ar da okudu um i in kendimi tutmaya al samda k k r k k r g ld m yerlerde tuhaf bak lara maruz kald m s rekli yiki okumu um diyece imden emindim birka b l m okuduktan sonra yle de oldu ger ek [...]

  9. Efran bir ni anda Beril i g r r ve g r r g rmez a k olur Beril in yan na gelen erkeklere so uk davrand n g r nce ona yak nla mak i in dad olarak ba vuru yapar ve kabul edilir Beril in birbirinden yaramaz iki ocu u Sare ve Baler le bir ok lg n m cadeleden hasars z kmaya al rken bir yandan da sevdi i kad n kazanmaya al an Efran ba ar l olabilecek mi Cevab kitapta nan lmaz tatl ve e lenceli bir kitapt Ben d rt be ya ndaki ocuklar n bulundu u kitaplar okumay ok seviyorum Onlar n kelimeleri tam telaf [...]

  10. Bu k okudu um en tatl ,en insan n i ini s tan romand.Efran n s rf Beril e ula mak i in yapt eyler ne Romeo yla ne de Mecnun la yar abilir.Ve tabii eme inin kar l n ald.Bet l G l harikalar yaratm bu roman nda,elimdeki kitaplar biter bitmez Muzlu Pastam a ba layaca mdan emin olabilirsiniz.Barel ilk ba larda Efran dan nefret ediyordu, nk hep dad lara kar bir nefret duymu tu.Sare ise Efran a delilercesine a k olmu tu.Barel zamanla Efran a kar koydu u duvarlar y kt nda art k tam bir aile olmu lard.Ve [...]

  11. ooookk tatl bir hikayeydi, s rekli g ld m bazen g zlerim doldu ama bay ld mm S per bir kurgu de ildi belki ama yine de kendimi bir romantik komedi filmi izler gibi hissettim Kalbim sevgiden kocaamaann oldu ve karakterlerin olgunlu u bence gayet iyi verilmi ti herkes ya gibiydi Bir de Baler le Sare yi yerriimmmmm, s r r m yutar mmm D

  12. ok tatl k sa g zel ve kar l ks z sevgiyi tam anlam yla anlatmay ba aran ok g zel bir kitapt Kafama tak lan baz ufak tefek noktalar ve ufak tefek di er eyler y z nden 3 vermeyi uygun g rd m, ama o ciltli kapa beni benden ald ve bir puan daha kapt Ayr nt l yorumum yak nda Kalbi Kitapla Atan ocuk ta

  13. elimde olup da s navlardan bi t rl d zg nce okuyamad m g zel kitap Bet l ablan n kitaplar n wattpadde ok tak l rken de severdim ger i te ger ek a k b yle olmal dedi im t rden karakterler yaratan pon ik yazar gene durmam ki ocuklu, erkeklere pek de g venmeyen bir kad na ocuklar na her ekilde babal k yapabilece ini g stermek i in abalayan bir adam

  14. Eksiklikleri olsa da okumas keyifli bir kitap oldu ok fazla beklenti ile yakla mazsan z g n n z keyifli k labilir diye d n yorum

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *