UNLIMITED PDF ↠ Dolazak tame (Zvezdana kapija) - by Stevan Šarčević

Dolazak tame (Zvezdana kapija) By Stevan Šarčević,

 • Title: Dolazak tame (Zvezdana kapija)
 • Author: Stevan Šarčević
 • ISBN: 9788689995039
 • Page: 368
 • Format: Paperback
 • Tama Re tako obi na, tako mala, a izaziva milion razli itih ose anja u nama jezu, podozrenje, strah, nesanicu, oprez, ushi enjeTama Tako nepoznata, tako strana, tako sama, a opet puna ivota, jer sva ta vreba iz tame Svakojaka udovi ta, vampiri i ve tice, vile i no nici, naprate i omaje Pla i nas i uzbu uje, omamljuje i ushi uje, mamiSvi se pla imo tame,Tama Re tako obi na, tako mala, a izaziva milion razli itih ose anja u nama jezu, podozrenje, strah, nesanicu, oprez, ushi enjeTama Tako nepoznata, tako strana, tako sama, a opet puna ivota, jer sva ta vreba iz tame Svakojaka udovi ta, vampiri i ve tice, vile i no nici, naprate i omaje Pla i nas i uzbu uje, omamljuje i ushi uje, mamiSvi se pla imo tame, na eg ve itog kona i ta Zami ljamo ga memljivog i hladnog, neplodnog i neizdr ivog, pa opet O njemu pi emo, o njemu sanjamo, ka njemu, za to da se la emo stremimo, jer drugog izbora i nemamo.Sa na im strahovima isto je kao i sa strahovima drugih zatrpavamo ih negde duboko u sebi, oglu ujemo se o njih, varamo ih ili poku avamo da ih prevarimo, dok se tek poneki od nas usu uju sa njima i da se izbore.Zbirka kratkih pri a Dolazak tame Stevana ar evi a jedan je od takvih poku aja Na in da se izbori za ivot, za glas, za opstanak i ostanak, na in da se prebrodi dan, oplemeni, osmisli, oslika etkice i boje koje ar evi koristi mo da jesu grube i tamne, mo da jesu stra ne, ali nas dobrom rukom vode Slike, poruke koje nam ar evi daruje sna ne su, vriju, odzvanjaju duboko u nama poput Dolazim Svetlana i donosim ti poklone iz pri e Svetlana koja, na alost, nije u la u ovu zbirku ta je besmrtnost, ako nema ljubavi Neke od na ih najlep ih pri a na i ete u ovoj zbirci uvar, Kosovka devojka, Osvaja i, svetove tako daleke i strane, a opet tako bliske Otu enost, osama i o aj isto se pi u na svim jezicima, isto ose aju u svim svetovima Zato su nam ove pri e tako bliske, tako na e, iako pripovedaju o drugim svetovima, drugim vremenima, sudbinama.Neko je jednom lepo primetio da ar evi ne pi e, ve peva svoje pri e jer prva mu je ljubav bila i, koliko vidim, i ostala poezija to se, uostalom lako zapa a i u na inu na koji gradi slike, ali i same pri e uvu eni i razbijeni pasusi, neuobi ajeni za prozu.Drugovanje sa pisanom re i, sa knjigom nije lak zadatak To pisci jako dobro znaju, ali znaju to i itaoci oni koji su gladni dobre pri e, romana, zbirke Pred vama su svetovi koji su proganjali ar evi a, neki osvojeni, neki ne, neki dosanjani, neki tek u za etku, ali ivi i slikoviti, pamtljivi Mo da i vi e nego to biste to eleli Tamara Lujak
  Dolazak tame Zvezdana kapija Tama Re tako obi na tako mala a izaziva milion razli itih ose anja u nama jezu podozrenje strah nesanicu oprez ushi enjeTama Tako nepoznata tako strana tako sama a opet puna ivota jer sva t

  One thought on “Dolazak tame (Zvezdana kapija)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *