BEST E-Book "☆ Gulyabani" || UNLIMITED (EPUB) ☆

Gulyabani By Hüseyin Rahmi Gürpınar,

 • Title: Gulyabani
 • Author: Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • ISBN: 9786053754572
 • Page: 126
 • Format: Paperback
 • Ta kar dan, bah enin derinliklerinden, servi ve kavaklar ile bir boyda bir minare belirdi Bu, ta la m , cans z bir s tun de ildi Y r yordu imdi art k mehtab n yard m yla g r n n b t n ayr nt lar yla se ebiliyordum En korkulu r yalarda bile g r lemeyecek bu dev azman n perdenin kenar ndan seyretmeye ba lad m Ola an st varl k ve olaylara dair yerel inan larla m Ta kar dan, bah enin derinliklerinden, servi ve kavaklar ile bir boyda bir minare belirdi Bu, ta la m , cans z bir s tun de ildi Y r yordu imdi art k mehtab n yard m yla g r n n b t n ayr nt lar yla se ebiliyordum En korkulu r yalarda bile g r lemeyecek bu dev azman n perdenin kenar ndan seyretmeye ba lad m Ola an st varl k ve olaylara dair yerel inan larla mizah ustaca bir araya getiren H seyin Rahmi G rp nar n T rk edebiyat n n klasikleri aras nda yerini alm roman Gulyabani yi, eserin orijinal slubunun elden geldi ince korundu u sadele tirilmi haliyle sunuyoruz Onun hik yeleri i inde en nl s , en merakl s gulyabani olay yd
  Gulyabani Ta kar dan bah enin derinliklerinden servi ve kavaklar ile bir boyda bir minare belirdi Bu ta la m cans z bir s tun de ildi Y r yordu imdi art k mehtab n yard m yla g r n n b t n ayr nt lar yla s

  One thought on “Gulyabani”

  1. ilk kez h seyin rahmi okudum, dili sadele tirilmi ama yine de ne kadar g zel bir dil oldu u anla l yordu bir de odada yaln zken okuyunca biraz korktum manas zca.

  2. E lenceli bir H seyin Rahmi roman nk lap Yay nlar n n 2015 bask s n okudum Salih Bora sadele tirmi eseri Sanki biraz fazla sadele ip az c k tad m ka m diye d nmekten kendimi alamad m.

  3. Gotik metinlerin bir di er zelli i de ironik sluplar d r H seyin Rahmi de, baz lar olduk a rk t c olan sahneleri yazarken dahi kitab n geneline hakim olan trajikomik atmosferi korur Bu mizahi tavr kitaptaki korku hissinin ok fazla y kselmesine izin vermese de, cehaletin g l n l n de vurgulayarak yazar n toplumsal mesaj verme amac na ula mas n sa lar Ayn ele tirel sluba roman n belirli b l mlerinde insanlar n k t l n , d nyan n yozla m l n vurgulamas ile de ahit oluruz Klasik Gotik metinlerle ben [...]

  4. GULYABAN H SEY N RAHM G RPINAR KONUSUMuhsine Han m isimli bir kad n n annesinin arkada Ay e Han m bir g n Muhsine Han m a uyaca n d nd bir i bulur, i i Yedi obanlar iftli i ndeki bir evde hizmet ilik yapmakt r fakat Muhsine Han m n al aca evin cinli,perili ve gulyabanili oldu u s ylendi inden dolay Muhsine Han m ok korkar ama bu bir i e yaramaz nk o eve giren ki iyi o eve getiren ki i geri g t rebilirdi ve Ay e Han m Muhsine Han m g t rm t r fakat o oktan gitti inden Muhsine Han m cinli evde hiz [...]

  5. Teknik ve ciddi ilim adamlar n n tenkitlerin ve azarlamalar n ekmeksizin sizi manevi lemin kendince olan s rlar nda dola t rd ktan sonra gene madde d nyas na d nece iz Roman bir gariplik toplam olmakla beraber yirminci medeniyet y zy l n n zihinler i in se ti i akla uygun s n rlar i inde son bulacak Roman kolay okunuyor, ama asla basit de il Muhsine nin, Ru en in, e mifelek in ve evin han m n n hapsoldu u evde ge en grotesk bir komedi yaratm G rp nar T rk eyi ylesine ak c kullan yor ki hayran ol [...]

  6. Ba ta okur mektubunda han mninenin s ylediklerine dikkat ediniz M rekkep yalam bir kad n oldu unu, bir huyu oldu unu ve bu huyun etraf na di er han mlar toplay p kitaplar yle okudu unu s yl yor.Ve H seyin Rahmi G rp nar ok ho tekerlemeler ekliyor Bunu kendim aileme kitab sesli okurken fark ettim ve umar m tesad f de ildir, umar m yazar kurguyu bu ekilde yazarken bir yandan da t pk benim okurken yapt m gibi, k s k s g lm t r.

  7. nas l e lenceli nas l g zeldi de ben bunca sene ka rm m dedirten ba ucu kitaplar ndan d n p d n p s rf e lencesine okunas b l mleri var bir de devlet tiyatrolar n n bu sezon haz rlad m zikal haliyle canland rarak okumas var ki paha bi ilemez oyun en az eser kadar g zeldi ve her ikisi de nerilesi kesinlikle.

  8. Cinlerden ve t m iyi saatte olsunlardan korkan cahil insanlar n kad nlar n zay fl klar ndan istifade ederek tuhaf, cin sel bir oyun oynayan bir grup adam ve t m bu i ren tezgah uygulamaya koyabilmek i in zel olarak dizayn edilmi bir k k Yer yer Roald Dahl n yeti kinler i in yazd yk lere benzettim H seyin Rahmi nin enerjisi tabi ki Dahl dan ok farkl Dahl daki tuhafl klar insan sarsarken, H seyin Rahmi biraz da zaman n n pop ler beklentilerine y nelik yazm gibi Finali ok ucuz olmu ama e lenceli, b [...]

  9. lemin akl n mezata karm lar da gene herkes kendininkini be enip alm Ak lc m kimselerinkine de i mem vallahi Bana deli diyenlerin, dilerim Tanr dan tepeleri delinsin H seyin Rahmi G rp nar, Gulyabani

  10. Bir toplum 100 y lda bir adim mi ileri gidemez sk dara denizasiri dedi i k s mda anladim s per bir kitap oldu unu.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *