[E-Book] ´ Takeshi. Cień Śmierci | BY Ö Maja Lidia Kossakowska

Takeshi. Cień Śmierci By Maja Lidia Kossakowska,

 • Title: Takeshi. Cień Śmierci
 • Author: Maja Lidia Kossakowska
 • ISBN: 9788375747270
 • Page: 369
 • Format: Hardcover
 • Sztuka walki najwa niejsza ze sztuk Nie ma ucieczki przed przeznaczeniem Mroczny cie mierci wy ania si z ka d chwil , niespodziewanie.Samotna w dr wka go ci cem i kr tki wypad do karczmy w sekund mo e odwr ci porz dek wiata I tylko jeden cz owiek potrafi zachowa spok j Nawet w trakcie ostatecznej pr by Walki o ycie ze w ciek jak wulkan psychopatyczn MarikSztuka walki najwa niejsza ze sztuk Nie ma ucieczki przed przeznaczeniem Mroczny cie mierci wy ania si z ka d chwil , niespodziewanie.Samotna w dr wka go ci cem i kr tki wypad do karczmy w sekund mo e odwr ci porz dek wiata I tylko jeden cz owiek potrafi zachowa spok j Nawet w trakcie ostatecznej pr by Walki o ycie ze w ciek jak wulkan psychopatyczn Mariko.Porywaj ce, pe ne intryg starcie klan w podkre lone szkar atnym ci ciem katany.Kadr wyci ty z Kill Bill a.
  Takeshi Cie mierci Sztuka walki najwa niejsza ze sztuk Nie ma ucieczki przed przeznaczeniem Mroczny cie mierci wy ania si z ka d chwil niespodziewanie Samotna w dr wka go ci cem i kr tki wypad do karczmy w sekund mo e

  One thought on “Takeshi. Cień Śmierci”

  1. 3 gwiazdki to ocena na wyrost Da bym 5 10.Styl jest zaskakuj co s aby, jak na autork o takim sta u Nie czyta em jej wcze niejszych pozycji, nie wiem czy to kwestia po piechu, braku uwa nej redakcji, czy po prostu brak warsztatu Poleca bym bra przyk ad z m a, kt ry potrafi napisa wietne czytad o w dobrym stylu nie mierzy w wielk literatur , ale w porz dne rzemios o Lubi takie ksi ki Takeshi niestety zbyt przypomina mi wied mina, pomimo r nic w przedstawionym wiecie W a nie kreacja wiata jest najm [...]

  2. Hmmm, mam bardzo mieszane odczucia, je eli chodzi o t ksi k Dlatego mo e zaczn od ko ca Tak od ponad po owy zacz o mi si naprawd podoba , historia mnie wci gn a, postacie przekona y z ch ci waln abym Fumiko krzes em , a zako czenie by o a Je eli chodzi o pocz tek Dla mnie by bardzo trudny, bardzo chaotyczny, kompletnie niesp jny Dopiero potem krok po kroku wy ania si jako taki sensowny obraz Niemniej ten pocz tkowy chaos mo e naprawd , naprawd zniech ci , bo sama par razy my la am, czy nie da so [...]

  3. Eh, no jest z t ksi k sporo problem w, ale ma te swoje zalety na tyle, by j przeczyta i oczekiwa drugiego tomu Konstrukcja wiata jest ciekawa i z o ona, fabu a te , lecz sama akcja ksi ki si rozkr caoch jak animeg wnie przez barwne, poetyckie, ale przez to nieco zbyt przeci gni te opisy Styl okre li bym na naiwny.Potok enady, kt ry wyla si na mnie pod wp ywem jednej z bohaterek by raczej uzasadniony i mog o o to chodzi Kreacja durnej nastolatki w takim razie bardzo wysz a.Fajne w ksi ce s sceny [...]

  4. Ocena 4,75 Ale zaokr gl do 5.Te 0,25 oberwa o si za pocz tek Lekko nawet nudnawy, na pewno nie wci ga Za du o odr bnych w tk w, i aden nie ma nawet przeb ysku bycia g wnym.Ale kiedy ju si rozkr ci tak od, dajmy na to, setnej strony Nic nie oderwie od lektury wietne postacie Dopracowane charaktery i, co najwa niejsze konsekwentne Tak wi c nie trzeba si ba , e czyja posta nagle zacznie si zachowywa inaczej, bo autorce nie podpasowa nagle w tek Oj nie, to czysty idea I, Majo Lidio Kossakowska niena [...]

  5. Bardzo fajna ksi ka, du o lepsza ni si spodziewa em Na pocz tku nie by em pewien do czego zmierza a Pani Maja kreuj c swoj powie Por wnanie z Kill Billem znajduj ce si na tyle ksi ki zdecydowanie zniech ci o mnie do opowie ci i negatywnie wp yn o na odbi r niecodziennego klimatu Bardzo szybko jednak przypomnia em sobie wspania em anime Cowboy Bebop i od tego momentu wszystko u o y o si w ca o Od bardzo dawna nie czyta em tak lekkiej i wci gaj cej ksi ki.Zdecydowanie polecam wszystkim Wyzwanie 20 [...]

  6. love the idea of the universe kossakowska created true there were few flawes especially at the beginnig of the book too many plots in my opinion but in the end it was great read and I wish to reccomend it to all fans of fantasy books but for now unfortunatelly it is only available in polish maybe in the future there will be english translation

  7. This books is filled with mood of medieval Japan, but it s not forced on the reader, the story is exciting enough even for people who are not freaks about that culture However, towards the end of the book there is too much focus on characters feelings, they discuss their own choices and morality I liked the first part of the book , which is focused on the action.

  8. Droga miecza poezj malowanaNiecz sto spotyka si ksi k , gdzie s owa dobrane s w pi kny spos b, ka de zdanie przemy lane Gdzie po przeczytaniu zdania cz owiek zatrzymuje si by powiedzie to by o pi kne Jedna z niewielu ksi ek kt re musisz mie na swej p ce.

  9. D ugo si rozkr ca a, wprowadzaj c zbyt poetyckimi zdaniami zbyt wiele nowych postaci Jednak gdy ju si rozkr ci a, ci ko by o si oderwa Z ciekawo ci oczekuj kolejnego tomu

  10. Nie wierz , e teraz musz czeka B r jeden wie jak d ugo na kolejny tom I nie wierz w to zako czenie Po prostu nie I kropka Chc wi cej mimo e Japonii w tym niewiele.

  11. Ca kiem przyzwoite czytad o do poci gu, i pierwsza powie Kossakowskiej, kt r uda o mi si sko czy Pe na recenzja wkr tce Widoczne poni ej post py w lekturze zawieraj spoliery, beware

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *