BEST PDF "☆ Çağdaş Türkiye 1908-1980" || UNLIMITED (Zip) ☆

Çağdaş Türkiye 1908-1980 By Sina Akşin Ayla Ödekan Cemil Koçak Hikmet Özdemir Korkut Boratav Mete Tunçay Murat Katoğlu Selahattin Hilav,

 • Title: Çağdaş Türkiye 1908-1980
 • Author: Sina Akşin Ayla Ödekan Cemil Koçak Hikmet Özdemir Korkut Boratav Mete Tunçay Murat Katoğlu Selahattin Hilav
 • ISBN: 9789754065664
 • Page: 470
 • Format: Paperback
 • T rkiye Tarihi, O uz Akkan ile Sina Ak in in 1980 y l nda olu turduklar bir tasar n n ve uzunca bir al ma ve haz rl k d neminin r n d r T rkiye Tarihi 5 ciltten olu maktad r Her ciltte, d nemin siyaset, iktisat, d nce, mimarl k ve sanat tarihleri ayr b l mlerde incelenmektedir 1 Cilt Osmanl Devleti ncesindeki T rkleri ele almaktad r 2 Cilt Osmanl Tarihini 1T rkiye Tarihi, O uz Akkan ile Sina Ak in in 1980 y l nda olu turduklar bir tasar n n ve uzunca bir al ma ve haz rl k d neminin r n d r T rkiye Tarihi 5 ciltten olu maktad r Her ciltte, d nemin siyaset, iktisat, d nce, mimarl k ve sanat tarihleri ayr b l mlerde incelenmektedir 1 Cilt Osmanl Devleti ncesindeki T rkleri ele almaktad r 2 Cilt Osmanl Tarihini 1600 y l na de in g zden ge irmektedir 3 Cilt 1600 1908 y llar n kaps yor 4 Cilt 1908 1980 d nemini inceliyor 5 Cilt 1980 1995 d nemini, yani imdiki T rkiye yi ele al yor Sina Ak in yazarlar kadrosunu olu turmu ve yay n y netmenli ini stlenmi tir Siyaset Tarihi b l mlerinin yazarlar mit Hassan, Metin Kunt, Sina Ak in, Mete Tun ay, Cemil Ko ak, Hikmet zdemir, B lent Tan r d r ktisat Tarihi b l mlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazm lard r D nce Tarihi b l mleri mit Hassan, H seyin Yurdayd n, Sina Ak in, Selahattin Hilav, Murat Kato lu taraf ndan kaleme al nm t r Mimarl k ve Sanat tarihi b l mlerinin tek yazar Ayla dekan d r Sina Ak in T rkiye Tarihi nin amac n yle a klamaktad r T rkiye de okullarda ve niversitelerde okutulan tarih genellikle y zeysel bir tarihtir Okullarda renciler i in tarih en ekilmez, ezbere dayal , anlams z ders durumundad r niversite tarih b l mlerinin puanlar , yani tarih ili e ra bet, ok d kt r Tarih, bir oklar m z n g z nde ger e in ara t r laca , heyecan verici bir bilim dal de il, kabul edilmi belirli ideolojik ya da siyasal tutumlar destekleyecek kan tlar n derlenece i bir alandan ibarettir te biz, bu kitab n, lkemiz tarih ili ini hal i pur melalinden kurtarmaya belki m tevazi bir katk s olur diye d nd k Elinizdeki bu cilt, 1908 1980 d nemi tarih i in vazge ilmez bir kaynak niteli indedir Yak n ge mi in karma kl na k tutaca na inan yoruz Yay n Evinin Sitesinden Al nm t r.
  a da T rkiye T rkiye Tarihi O uz Akkan ile Sina Ak in in y l nda olu turduklar bir tasar n n ve uzunca bir al ma ve haz rl k d neminin r n d r T rkiye Tarihi ciltten olu maktad r Her ciltte d nemin siyase

  One thought on “Çağdaş Türkiye 1908-1980”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *