[☆ გულუბრყვილო და სენტიმენტალური რომანისტი || Ê PDF Download by ✓ Orhan Pamuk ია ბერსენაძე]

გულუბრყვილო და სენტიმენტალური რომანისტი By Orhan Pamuk ია ბერსენაძე,

 • Title: გულუბრყვილო და სენტიმენტალური რომანისტი
 • Author: Orhan Pamuk ია ბერსენაძე
 • ISBN: 9789941114243
 • Page: 282
 • Format: Paperback
 • 2010 , , , , , , , 2010 , , , , , , , , , , , .

  One thought on “გულუბრყვილო და სენტიმენტალური რომანისტი”

  1. Saf ve du s u nceli romanc , 2011, Orhan Pamuk 1952 2013 1392 176 14 5 21 5 978964448593 1392 248 9789643518813 20

  2. Culled from talks he delivered at Harvard as part of the Norton Lecture series, author and academic Orhan Pamuk presents in book form what amounts to his theory on how novels are encountered It s a duality first advanced by Friedrich Schiller that draws distinctions between those who experience a novel in the na ve manner emotionally spontaneously and those who lean toward the sentimental in this instance referring to a analytical and reflective stance In Pamuk s estimation, the best approach t [...]

  3. The good lectures and the average bookSchiller s schism of poets the naive, who jejunely write on impulse and the sentimental, who write conscious of the act of writing and the artifices it demands begets this book, which, throughout its length, deftly eschews the postures of a comprehensive treatise on literature hiding, a bit too smugly it must be said, in its conceptualization as the Charles Eliot Norton Lectures As for the lectures, one can almost imagine them infusing in the participants a [...]

  4. A wonderful book for a writer or a lover of literature Pamuk makes some really enlightening points about narration and the fundamental role of the novel I wish the book had somehow captured the feeling of the original lectures, though Particularly the QA sessions at the end of each one I was lucky enough to attend five out of the six lectures at Harvard, and it was interesting to see how Pamuk responded to the questions At one point a student admitted that she skipped the descriptions in his boo [...]

  5. Kitab n ba l n n bamba ka bir yere a ld n ancak okuyunca g rebilirsiniz Pamuk a g re okur ve yazar, okuyup yazarken iki d n halinde olurlar Okuma ve yazma s reci zerine d nmeden bunun do all n ya arlar, yahut bu eylemler zerine d nerek bunlar n bilincinde olarak yaparlar.Temel izlek bu olsa da Orhan Pamuk ba lang noktas n ki isel okurluk ve yazarl k deneyiminden al p evrensel sonu lara var yor.Okurken ve yazarken olanlara farkl bir a yla bakmak isterseniz mutlaka okuyun.Bir bak ma Orhan Pamuk ed [...]

  6. We, the Goodreaders, not only love to read books, but also enjoy reading about books That s why we love reading the umpteen reviews that appear in our timeline, knowing that probably we would never be able to read the actual books Never having studied literature formally, I don t find myself qualified enough to critically review any book What I put in the review section are my thoughts when I read that book It is of a self discovery than the actual examination of the book And I love to read sim [...]

  7. , , , 2009 1796 1795 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

  8. Orhan Pamuk un Harward niversite sinde vermi oldu u dersleri ele alan bu kitap, 7 ba l ktan olu makta zellikle b y k yazarlar n genel olarak yazma ile ilgili deneyimlerini hep merak etmi tim Bu kitab okurken de s rekli, ke ke Proust, Joyce, Dostoyevski, Dickens, Woolf, Mi ima gibi b y k yazarlar n benzer kitaplar olmu olsayd diye ge irdim Orhan Pamuk u teki Renkler , Manzaradan Par alar , stanbul , Babam n Bavulu gibi eserleri ile tan mak i in okuyabilece iniz ok g zel bir kitap daha olmu.En b y [...]

  9. For anyone interested in what our minds do when we read and write novels, this is a book full of interesting insights, seen through the prism of Turkish writer Orhan Pamuk s own novels and the novels he has spent his life reading To me there is something endlessly fascinating about authors viewing the writing of other authors, their loving dissection of their favourite works This book is based on a series of lectures given by Pamuk, much like Forster s lectures on the aspects of the novel, which [...]

  10. romanlar hayat , insanlar tan d m z i in de il, ba ka romanlar , roman kuram n tan d m z ve bu kitaplarla bu kitaplar gibi konu mak istedi imiz i in yaz l rrhaba orhan pamukna kar d r st olaca m, seni pek sevmedimsedeki edebiyat hocam senden nefret ederdi ve senden hep orhan yamuk diye bahsederdi, ben yine seviyeli bir ekilde anlataca m hakk ndaki d ncelerimi ok naif bir adams n, erkeklerin h h duygusall hep can m s km t r, ne gerek var ki, yle de il mi mesela, resim yaparken daha ocuksu ve saf, [...]

  11. Haven t read him before, but the clarity and subtlety and thoughfulness about the phenomenon of reading and writing novels is striking the careful teasing apart of all the things the mind does when immersed in a novel What we re looking for when we enter a novel, that what sets a novel apart from other literary and narrative forms is that it sets the reader looking for the center of the book, the heart of it, which will reveal something about the nature of life I know this short book will I m su [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *