[MOBI] × Holocaust F | BY ✓ Cezary Zbierzchowski

Holocaust F By Cezary Zbierzchowski,

 • Title: Holocaust F
 • Author: Cezary Zbierzchowski
 • ISBN: 9788361187936
 • Page: 278
 • Format: ebook
 • Ko ce wiata maj w fantastyce malownicz tradycj Co jednak, kiedy rozpadaj si nie tylko wiaty, ale te sensy, spo ecze stwa, systemy metafizyczne i ontologie Holocaust F Cezarego Zbierzchowskiego to ambitna hard sf w nowoczesnym stylu, kre l ca kszta t nieub aganej przysz o ci, opowiadaj ca o wojnie, w kt rej akcje militarne same w sobie s dzie ami sztuki Jakie tKo ce wiata maj w fantastyce malownicz tradycj Co jednak, kiedy rozpadaj si nie tylko wiaty, ale te sensy, spo ecze stwa, systemy metafizyczne i ontologie Holocaust F Cezarego Zbierzchowskiego to ambitna hard sf w nowoczesnym stylu, kre l ca kszta t nieub aganej przysz o ci, opowiadaj ca o wojnie, w kt rej akcje militarne same w sobie s dzie ami sztuki Jakie tajemnice kryj si w ko ysce cradlera Co w bezmiarze kosmosu odkry tunelowiec Heart of Darkness , kt ry zap tlony w czasie i przestrzeni po raz kolejny zbli a si do ziemskiej orbity Czym jest plazmat, kt ry opu ci Ziemi , a czym freny, kt re na niej pozosta y Jak walczy z Szara cz , zmodyfikowanymi wampirami czy zmieniaj cym rozk ad prawdopodobie stwa moro enoje Czy warto ocali wiat, je li przemin o w nim wszystko, o co warto by o walczy Holocaust F to dynamiczna mieszanka energii Strossa, rozmachu wizji Stephensona, pesymizmu Wattsa i wi cej ni szczypty szale stwa Dicka Takie ksi ki zdarzaj si niezwykle rzadko, ale kiedy ju si ukazuj , niezmiennie staj si wielkim czytelniczym wi tem.
  Holocaust F Ko ce wiata maj w fantastyce malownicz tradycj Co jednak kiedy rozpadaj si nie tylko wiaty ale te sensy spo ecze stwa systemy metafizyczne i ontologie Holocaust F Cezarego Zbierzchowskiego to ambi

  One thought on “Holocaust F”

  1. Zaskoczy a mnie ta powie bardzo konsekwentnie, sugestywnie budowany wiat, z rozmachem takim, jakiego dawno w polskiej fantastyce nie widzia am cho mo e wynika to z tego, e na kilka lat wy czy am si ze ledzenia nowo ci Wizja i cie apokaliptyczna, z o ona z takiego mrowia plastycznych, realistycznych detali i scen brr , e trudno nie da si jej wch on Akcja wartka, bohater, je li nawet nie budzi sympatii, z pewno ci anga uje swoimi losami Nieco rozczarowuj ce by o do nag e zako czenie ale rozumiem, [...]

  2. Wielkie ambicje, s aba kompozycja W polskiej hard SF to wydarzenie, tu po dukajach sprzed kilku nastu lat.

  3. Fantastycznie i przera aj co sp jna i bogata wizja Chwyta za serce, umys i trzewia Prawdziwy majstersztyk.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *