[MOBI] Ý Unlimited ☆ Çağlayanlar : by Ahmet Hikmet Müftüoğlu ¸

Çağlayanlar By Ahmet Hikmet Müftüoğlu,

 • Title: Çağlayanlar
 • Author: Ahmet Hikmet Müftüoğlu
 • ISBN: 9757747467
 • Page: 123
 • Format: Paperback
 • a layanlar da yer alan hikayeler tamamen vatani ve milli duygularla yaz lm nesirlerdir Trablusgarp Sava dolay s yla kaleme ald Padi ah m Al n z Menek elerimi, Veriniz G l m adl hikayesi, Anadolu insan n n mert ve heybetli yap s n n dile getirildi i z mc hikayesi, G destan ndan al nan bir konu etraf nda olu turulmu Alt n Ordu hikayesi gibi konusunu T rk dest a layanlar da yer alan hikayeler tamamen vatani ve milli duygularla yaz lm nesirlerdir Trablusgarp Sava dolay s yla kaleme ald Padi ah m Al n z Menek elerimi, Veriniz G l m adl hikayesi, Anadolu insan n n mert ve heybetli yap s n n dile getirildi i z mc hikayesi, G destan ndan al nan bir konu etraf nda olu turulmu Alt n Ordu hikayesi gibi konusunu T rk destanlar ndan, T rk tarihinden ve ahit oldu u Trablusgarp, Balkan, I D nya ve Kurtulu Sava lar n n uyand rd derin duygu ve ac lardan alan ve toplam 18 hikayeden olu an a layanlar halka milli ve vatani bir uur kazand rmak amac yla da kaleme al nm t r.
  a layanlar a layanlar da yer alan hikayeler tamamen vatani ve milli duygularla yaz lm nesirlerdir Trablusgarp Sava dolay s yla kaleme ald Padi ah m Al n z Menek elerimi Veriniz G l m adl hikayesi Anadolu insan

  One thought on “Çağlayanlar”

  1. Yazar bence yk yazmaktan ok fikirlerini aktarmay ama lam Bunun sonucu olarak yk leri daha ok bir er eve olarak kullanm Bir yk kitab d ncesiyle al rsan z ok k t oldu unu g receksiniz Daha ok deneme tad nda yk ler Bu ama la okursan z farkl bir kitap Osmanl n n son g nleri, k nedenleri, T rk l k, bat n n T rklere ve islama yakla m gibi pek ok konuda yazar n g r lerini i eriyor Kitap olarak de erlendirmek gerekirse belki 3 4 y ld z verilebilir ancak yk olarak de erlendirildi inde de belki tek y ld z [...]

  2. severek okudu um 100 temel eserlerden biri tan sevgisi milliyet ilik gibi duygular n uyand rd ilk kitab m herkese tavsiye ederim

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *