[PDF] µ Hangi Atatürk | BY ↠ Attilâ İlhan

Hangi Atatürk By Attilâ İlhan,

 • Title: Hangi Atatürk
 • Author: Attilâ İlhan
 • ISBN: -
 • Page: 256
 • Format: Paperback
 • Attila lhan, Hangi Atat rk adl kitab na ns z yerine kaleme ald , 1980 tarihli metninde yle demektedirMustafa Kemal in g z nde, eylemin me rulu u demek, halk a onaylanm olmas demektir Yoksa Kongreleri, B y k Millet Meclisi ni anlamak ve a klamak m mk n olamazd u s zlerini de Bir devreye yeti tik ki, onda her i me ru olmal d r Millet i leri deAttila lhan, Hangi Atat rk adl kitab na ns z yerine kaleme ald , 1980 tarihli metninde yle demektedirMustafa Kemal in g z nde, eylemin me rulu u demek, halk a onaylanm olmas demektir Yoksa Kongreleri, B y k Millet Meclisi ni anlamak ve a klamak m mk n olamazd u s zlerini de Bir devreye yeti tik ki, onda her i me ru olmal d r Millet i leri de ancak milli kararlara dayanmakla, milletin genel duygular na terc man olmakla ger ekle ir Siz Osmanl lkesinde, milli kararlara dayanmak , me rulu u bunda aramak ne demektir bilir misiniz Padi ah ve Halifeyi silmek, hi e saymak demektir Mustafa Kemal, Amasya Tamimi nden itibaren, Osmanl me rulu unu reddetmi , tarihsel me rulu u nemsemi tir Buysa, ihtil l in ta kendisidir.O da fark nda bunun, devrimin geli me s recini bak n ne g zel anlat yor Beliren ulusal sava n tam amac , yurdu d sald r dan korumak oldu u halde, bu sava n, ba ar ya ula t k a, ulus iradesine dayanan y netiminin b t n ilkelerini ve ekillerini, evre evre, bug nk d neme de gin ger ekle tirmesi, ola an ve ka n lmaz bir tarih ak idi Bu ka n lmaz tarih ak n , gelenekten gelen al kanl ile hemen sezinleyen padi ah soyu, ilk andan ba layarak ulusal sava n amans z d man oldu Bu ka n lmaz tarih ak n , ilk anda ben de g rd m ve sezinledim Ama ba tan sona b t n evreleri kapsayan sezgilerimizi, ilk anda, b t n yle a a vurmad k ve s ylemedik lerde olabilecekler zerinde ok konu mak, giri ti imiz ger ek ve maddesel sava a bo kuruntular niteli i verebilirdi Ba ar i in pratik ve g venilir yol, her evreyi vakti geldik e uygulamakt Ulusun geli mesi ve y kselmesi i in esenlik yolu bu idi Ben de yle yapt m.
  Hangi Atat rk Attila lhan Hangi Atat rk adl kitab na ns z yerine kaleme ald tarihli metninde yle demektedirMustafa Kemal in g z nde eylemin me rulu u demek halk a onaylanm olmas demektir Yoksa Kongreleri

  One thought on “Hangi Atatürk”

  1. Kitap bir dizi denemeden olu uyor Atat rk n l m nden sonra y netime ge enlerin n n , Bayar, Menderes onun izdi i yolu e itli y nlere sapt rd n ve her birinin farkl olarak tan mlad , dayatt Atat rk l n ger ekte Atat rk n d ncelerini yans tmad n savunuyor Lenin ve Atat rk birbirine benzetiyor milliyet ilik bir rk sorunu de il, bir yurt sorunudur Bana sorarsan z, Kem l Pa a n n sorunu koyu u, k pk z l kom nistinden yemye il gericisine kadar b t n T rk halk i in ge erli Lenin in lkesinde ba ard sosy [...]

  2. Kitaptan ok etkilendim Atilla lhan n anlat m ok g zel Atam z n derinlerine inerek onu b yle ke fetmek ola an st

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *